Aktivt ansvarlig eierskap

Sist endret: 12.04.2016

Østfold Energi gjennomfører selskapsstrategien blant annet gjennom eierskap i andre selskap innenfor vannkraft og vindkraft. Disse deleide selskapene regnes som en del av Østfold Energis virksomhet og identifiseres med oss.

Det er viktig for Østfold Energi å ta hensyn til miljø- og samfunnspåvirkning i våre investeringsbeslutninger. Vi ønsker videre å påvirke våre deleide selskaper i en ansvarlig retning, både fordi vi har et moralsk ansvar, men også fordi dette bidrar til å beskytte selskapets og Østfold Energis omdømme og den langsiktige avkastningen.

Våre prinsipper

I utøvelsen av vårt eierskap skal vi bestrebe at de deleide selskapene holder minst like god standard som Østfold Energi når det gjelder bærekraft. Vi skal aktivt søke å påvirke det deleide selskapet til en bedre standard gjennom å tilby våre erfaringer og løsninger. Der det deleide selskapet har bedre standarder enn Østfold Energi, skal vi tilsvarende lære og implementere disse løsningene i vår egen virksomhet. Prinsippene gjelder så vel før investeringer som i driftsfasen etter at investeringer er gjennomført.

Vår innsats og resultater

Gjennom styrerepresentasjon i deleide selskap styrker vi vår mulighet til å utøve et aktivt og ansvarlig eierskap. I 2015 har Østfold Energi hatt styrerepresentasjon i flere datterselskaper i tillegg til styrelederverv.

Våre ambisjoner

I takt med Østfold Energis økte oppmerksomhet om bærekraft skal vi sørge for bevisstgjøring av ansatte som ivaretar roller som styremedlemmer og eierrepresentanter i deleide selskap. Der det er mulig, skal vi søke å implementere våre gode standarder. Vi skal også utvikle enkle og praktiske kjøreregler for eierstyring og styrearbeid.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post