Biomangfold

Sist endret: 12.04.2016
LaksI 2014 satte Østfold Energi ut 14.950 settefisk i selskapet dammer.

Fornybar energiproduksjon er udiskutabelt gunstig i et klimaperspektiv. Likevel kan produksjonen ha lokal påvirkning på natur og biomangfold.

For Østfold Energi er det viktig å ta hensyn til dette under utbygging og drift av anleggene. For vannkraft er hensynet spesielt viktig med tanke på fisk, ferskvannsliv og villrein, og for vindkraft med tanke på fugleliv.

Våre prinsipper

Østfold Energi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet. Vi søker gode miljøløsninger i utbyggingsprosjekter og er bevisst på vårt miljøansvar. Derfor tar vi sikte på utbygging av prosjekter med minst mulig miljøkonflikt. Dette kan innebære at vi velger bort enkelte prosjekter til fordel for andre, mindre konfliktfylte prosjekter.

Vår innsats og resultater

Østfold Energi har ikke registrert brudd på offentlige tillatelser i 2015. Vi loggfører og overvåker løpende minstevannføring og magasinrestriksjoner for å beskytte ferskvannslivet. Vi ivaretar konsesjonsmessige krav ved å sette ut fisk i selskapets magasiner og støtter lokale prosjekter for å bedre vilkårene for laks i Indre Sogn. I 2015 satte selskapet ut 14 950 settefisk i selskapets dammer på Vestlandet. Ved våre to vindparker er det ikke registrert noen døde fugler etter kollisjoner med vindturbiner dette året.

Våre ambisjoner

Østfold Energi fortsetter samarbeidet med vertskommuner og organisasjoner for å sikre at vi tar hensyn til biomangfold og minimerer naturinngrepene. Vi tar sikte på å ha tett kontakt med våre deleide selskaper, slik at de kan implementere våre standarder for miljøoppfølging og rapportering av uønskede miljøhendelser.

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post