Helse, miljø og sikkerhet

Sist endret: 12.04.2016

Helse, miljø og sikkerhet er viktig for å sikre friske og tilfredse medarbeidere. Gode HMS-rutiner er også nødvendig med tanke på lovverk, omdømme og for å sørge for effektiv drift av selskapet. HMS er et prioritert område for Østfold Energi.

Våre prinsipper

Hovedmålet for vårt HMS-arbeid er å sikre alle ansatte mot yrkesskader og psykososiale belastninger, samt å skape et arbeidsmiljø med vekt på motivasjon og trivsel. Grunnerkjennelsen i selskapets HMS-arbeid er at ingenting haster så mye at vi ikke kan gjøre det sikkert. Det er regelmessige inspeksjoner på alle anleggsplasser for å sikre at forskrifter og påbud etterleves. Det overordnede ansvaret ligger hos administrerende direktør, mens det operative ansvaret ligger i linjeorganisasjonen. Alle uønskede hendelser og tilløp til hendelser rapporteres og behandles. Sykefravær og overtidsbruk blir overvåket, og vi har gode styrings- og internkontrollsystemer.

 

Vår HMS-politikk

  • Vårt mål er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell.
  • Alle er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.
  • Ingen aktiviteter i Østfold Energi har prioritet over sikkerhet, og vårt slagord er at ingenting haster så mye at det ikke kan gjøres sikkert.
  • Vi skal forebygge skader og ulykker gjennom god planlegging og tilrettelegging. Risiko vurderinger og bruk av sikker jobbanalyser (SJA) skal bidra til dette.
  • Alle ansatte skal ha korrekt og tilstrekkelig opplæring i aktivitetene som skal utføres og i riktig bruk av verktøy og verneutstyr.
  • Østfold Energi skal ha et arbeidsmiljø preget av trivsel, tillit, trygghet, tilhørighet og engasjement.
  • Alle selskapets avdelinger skal utarbeide årlige mål for HMS-arbeidet. Det skal utarbeides handlingsplaner for de årlige HMS-målene.
  • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning gjennom kontinuerlig oppfølging av egen virksomhet.
  • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
  • Alle avvik skal rapporteres, analyseres og nødvendige tiltak iverksettes for å unngå fremtidige uønskede hendelser.

 

Vår innsats og resultater i 2015

Sykefravær

Østfold Energi har et relativt lavt sykefravær, som i 2015 var 5 %.

 

Skader

Østfold Energi har hatt en bra skadestatistikk de siste årene. I 2015 var det imidlertid to skader med fravær og sju mindre skader uten fravær.

 

Trening

Østfold Energi har et samarbeid med Family Sportsclub i Sarpsborg om trening to ganger i uken. Ansatte i Indre Sogn har også tilbud og fysisk trening, både på et treningssenter og på eget trimrom. I 2015 deltok flere av selskapets ansatte på sykkelrittet Grenserittet, som går fra Strömstad til Halden.

 

Våre ambisjoner

Vårt hovedmål er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell. Vår målsetning er et sykefravær under 3 %. Antall RUH skal avspeile alle hendelser og tilløp til hendelser.

 

Kontaktperson

Atle KristiansenTeknisk lederTlf. 91552075Send e-post