Klimaeffektiv energiproduksjon

Sist endret: 12.04.2016
Foto: Stein Erik GiljeMidtfjellet vindkraftverk åpnet i 2013

Effektiv produksjon av fornybar energi er et viktig bidrag til å løse både verdens klimautfordringer og problemer knyttet til ressursknapphet. Vår kjernevirksomhet, produksjon av fornybar energi, er derfor også vårt viktigste miljøbidrag.

Vann- og vindkraftproduksjon er betydelig mer klimavennlig sammenlignet med gass- og kullkraftverk gjennom hele livssyklusen. Mens et kullkraftverk slipper ut om lag 1070 gram CO 2 -ekvivalenter per kilowattime (kWh), er talllet for vannkraft om lag 5 gram. For fornybare energi er det ingen direkte utslipp, men det vil likevel være noe utslipp når man skal bygge og drifte kraftverket.

Våre prinsipper

Østfold Energi søker å utnytte naturressurser på en bærekraftig og samfunnsansvarlig måte for å produsere fornybar energi. Vi har høy prioritet på lønnsomhet og avkastning, som er tett knyttet til klimaeffektivitet, og arbeider kontinuerlig med å identifisere lønnsomme effektiviseringer i eksisterende anlegg.

Vår innsats og resultater

I 2015 produserte Østfold Energi 2 428 GWh fra forretningsområdene vann, vind og varme. Dette tilsvarer om lag 1,7 % av Norges fornybarproduksjon.

Klimaeffekt fra vind- og vannkraftproduksjon

Dersom vi regner med at Østfold Energis kraftproduksjon erstatter kraft fra Europa, som ville blitt produsert blant annet fra fossile kilder, vil vår energiproduksjon gi et positivt CO 2 -bidrag på 1,27 millioner tonn.

Våre utslipp

Østfold Energi har siden 2014 satt opp et klimaregnskap med oversikt over utslipp fra virksomheten, målt i tonn CO 2 -ekvivalenter. Hensikten med klimaregnskapet er å identifisere tiltak som kan redusere selskapets fotavtrykk - slik at selskapet blir klimanøytralt innen 2020. 

Klimaregnskapet er basert på prinsippene i den internasjonale standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollen. GHG-protokollen har tre kategorier, "scope", som utgangspunkt for å skille mellom direkte og indirekte utslipp. 

Nytt i 2015 er at vi har presentert de indirekte utslippene i scope 2 i henhold til GHG-protokollens to rapporteringsmetoder: (1) utslipp i henhold til lokal fysisk miks for elektrisitet og (2) de markedsbaserte utslippene for elektrisitet, der man tar hensyn til kjøp av opprinnelsesgarantier og et høyere utslipp fra restandelen, som det ikke er kjøpt garantier for. 

Klimaregnskap 2015

Område

Klimagassutslipp
Tonn CO2-ekv.
(fysisk mix for el.)

Klimagassutslipp
Tonn CO2-ekv.
(markedsbasert)

Diesel/bensin (transport)  91,2 91,2
Fossilt brensel 4 823 4823
Sum direkte utslipp (scope 1) 4 914,2 4 914,2
Energi i bygg 19,0 261,9
Elektrisitet i produksjonen 390,2 19 236,8
Kjøp av opprinnelsesgarantier for el.   -9 924,6
Sum indirekte utslipp (scope 2) 409,2 9 574,1
Flyreiser, avfall, reise til og fra arbeid 253,5 253,5
Livsløpsutslipp maskiner 10 669 10 669
Sum andre indirekte utslipp
(scope 3)
10 922,5 10 922,5
Sum totale utslipp 16 245,9 25 410,8
Opprinnelsesgarantier

Østfold Energi har i mange år vært aktive i europeiske markeder for opprinnelsesgarantier. Kjøpere av slike garantier verdsetter fornybar energi gjennom å betale en premie på kraftprisen. Alle våre anlegg er sertifiserte etter gjeldende regler. I 2015 ga salget av opprinnelsesgarantier og elsertifikater et positivt inntektsbidrag på mer enn 14,5 millioner kroner.

Våre ambisjoner

Vi har som mål å redusere vår klimapåvirkning til et minimum. Innen 2020 ønsker vi å dokumentere at selskapet er klimanøytralt. 

Kontaktperson

Tommy FredriksenDirektør strategiTlf. 90841297Send e-post