Utbygging av fornybar energiproduksjon

Sist endret: 12.04.2016

Med økende globalt og nasjonalt engasjement for klimatiltak, er utbygging av fornybar energi fremtidsrettede investeringer. Ny utbygging og effektivisering av eksisterende anlegg gir mer fornybar energi. Dette er med på å sikre klimaeffektivitet for eksisterende anlegg og bremse klimautfordringene verden står overfor.

Våre prinsipper

Østfold Energi søker å utnytte naturressursene på en bærekraftig og samfunnsansvarlig måte for å produsere fornybar energi. Vi skal minimum gjennomføre prosjekter i henhold til alle konsesjonsgitte, tekniske og miljømessige krav. 

Vår innsats i 2015 og resultater

Østfold Energi har i 2015 bygd ut produksjonskapasitet på 12 GWh. 

Vann

I 2015 fortsatte Østfold Energi utbyggingen av Nivla kraftverk i Lærdal kommune. Østfold Energis andel av produksjonen vil bli 7,2 GWh, tilsvarende forbruket til 360 husstander. De seneste årene har vi jobbet med å identifiserer prosjekter som gir optimal utnyttelse av vannkraftressursene vi disponerer. Hovedprioriteringen har vært å knytte til ytterligere tilleggsfelt og øke virkningsgraden. 

Vind

I 2015 ble Mehuken III, et såkalt repoweringprosjekt der fem vindturbiner skal byttes ut med tre nye, ferdigstilt. Dermed vil produksjonen i vindparken øke og naturinngrepene reduseres. Østfold Energis andel av den forventede økte produksjonen utgjør 5 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 240 husstander. 

Varme

Varmevirksomheten knyttet til seg nye kunder i løpet av 2015. Produksjonen i 2015 var 48 GWh, en økning på 10 GWh sammenlignet med 2014. Økningen er et resultat av de planlagte, større utbyggingene, som ble fullført i 2014.