Økte driftsinntekter, lavere resultat etter skatt

Publisert: 29.08.2017

Høy produksjon og økte kraftpriser bidro til en omsetningsøkning og en bedring i driftsresultatet på 25 prosent, til 98 millioner kroner, i første halvår. Ordinært resultat før skatt var 31 millioner kroner. En høy skattekostnad, bokførte restruktureringskostnader samt svekkede resultater fra tilknyttede selskaper bidro til at selskapets resultat etter skatt endte på – 5,7 millioner kroner.

Bedre kraftpriser ga økt omsetning

Selskapets driftsinntekter endte på 282 millioner kroner mot 262 millioner kroner i 2016, en økning på 7 prosent. Omsetningsøkningen knyttes til økte kraftpriser og økt produksjon innenfor fjernvarme. Energiproduksjon i selskapet ble 3 prosent lavere enn første halvår i fjor.

Forretningsområdet vannkraft har hatt god drift og leverer en økning i EBITDA på grunn av økte kraftpriser. Oppnådd salgspris var 269 kr per MWh, mot 229 kr per MWh i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 prosent. Forretningsområdet varme doblet EBITDA mot fjoråret, med en kombinasjon av økte priser og økt volum.

Østfold Energis driftsresultat endte på 98 millioner kroner, mot 78 millioner kroner i samme periode i 2016. før.

- Vi har hatt god drift og god produksjon, og vi er tilfredse med at kraftprisene nå har økt fra et svært lavt nivå. Målt mot fjoråret ser vi en bedring i både driftsresultat og EBITDA. Det som trekker resultatet ned er en høy skattekostnad, bokførte restruktureringskostnader samt svakere resultater fra tilknyttede selskaper. Dette gir i sum et negativt resultat etter skatt i første halvår, forteller administrerende direktør Oddmund Kroken.

Tilknyttede selskaper og felleskontollert virksomhet bidro samlet sett med en resultateffekt på – 10 millioner kroner. Bidraget i fjor var 49 millioner kroner, da selskapets deleide vindkraftutbyggingsselskap Zephyr fremla et meget godt halvårsresultat som følge av salg av aksjer i Tellenes Vindpark AS.

Zephyr bygger for tiden Norges største vindpark på Tellenes i Rogaland for BlackRock, verdens største kapitalforvalter. Utbyggingen av vindparken på 150 MW går etter planen og har offisiell åpning 20. september. Utbyggingen er forventet å gi Zephyr et positivt økonomisk bidrag i andre halvår 2017.


Resultatforbedringsprogram
Resultatforbedringsprogammet LØFT 2020+ er godt i gang og flere kostnadsreduserende tiltak er allerede iverksatt. Fra 2020 skal dette programmet gi en årlig besparelse på 28 millioner kroner. I halvårsregnskapet er det bokført restruktureringskostnader knyttet til dette programmet på til sammen 13 millioner kroner. Dette er en engangskostnad.

 


Nøkkelinfo fra første kvartal:

  •  Den samlede energiproduksjonen ble totalt 1 228 GWh (millioner kilowattimer).
  •  Dette volumet tilsvarer om lag 1,5 % av Norges fornybare kraftproduksjon.
  • Selskapets egenkapitalandel er 47 %.
  • Selskapet gjennomførte investeringer for 28 millioner kroner i første halvår 2017. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til vedlikehold av eksisterende anlegg.
  • Østfold Energi har i første halvår betalt 30 millioner kroner i utbytte til eierne. Siden selskapet begynte å betale utbytte i 1995 har selskapet betalt ut ca. 3800 millioner kroner i utbytte til Østfoldsamfunnet.

Kontaktperson

Oddmund KrokenAdministrerende direktørTlf. 95268149Send e-post