Anskaffelsespolicy

Sist endret: 02.05.2018

Østfold Energi skal alltid opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom leverandører.

Regelverket stiller følgende grunnleggende krav til selskapets anskaffelser:

  • En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse. Unntak fra dette grunnleggende prinsipp skal begrunnes og dokumenteres.
  • Hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen.
  • Utvelgelse av kvalifiserte tilbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

Østfold Energi skal sikre likebehandling av leverandører gjennom å kjøpe fra leverandører som kan tilby den totaløkonomisk gunstigste løsning – uavhengig av geografisk beliggenhet og lokal tilhørighet. Østfold Energi ønsker samtidig å bidra til å opprettholde levedyktige lokale næringsinteresser gjennom anskaffelser fra konkurransedyktige lokale og regionale leverandører.

Kontaktperson

Elisabeth GabrielsenInnkjøpssjefTlf. 41316422Send e-post