En viktig del av klimaløsningen

Sist endret: 14.05.2012

Å erstatte fossil energi med fornybar energi er ett av de viktigste virkemiddelene for å få ned utslippene av klimagasser. Derfor har EU som mål at 20 % av energiforbruket i Europa i 2020 skal komme fra fornybare energikilder.

EU: 20 prosent i 2020

EU har bestemt at innen år 2020 skal 20 prosent av energiforbruket i Europa dekkes av fornybare energikilder. I dag er andelen ca. 9 prosent. Som et bidrag til dette har norske myndigheter bestemt at Norge skal øke produksjonen av fornybar energi med 25 TWh. Det tilsvarer energimengden som går med til å varme opp alle norske husstander.

Elektrifisering av veitrafikken

Selv om det meste av energiforbruket til husholdninger og næringsliv i Norge dekkes av fornybar energi, benytter vi likevel store mengder fossile brensler. En av årsakene er at veitrafikken forårsaker utslipp av store mengder CO2. Et viktig tiltak for å redusere Norges utslipp av CO2 er derfor å elektrifisere veitrafikken. Det vil si å få flest mulig biler til å benytte strøm som driftstoff, i stedet for bensin og diesel. Det er blant annet dette den økte produksjonen av fornybar energi kan benyttes til.

toyota_prius