Fra samfunnsproblem til viktig energiressurs

Sist endret: 23.10.2017

Under ser du en animasjon som viser hvordan energien fra restavfall gjøres om til termisk energi. Hold musepekeren over de nummererte punktene for å få mer informasjon.

Ved å bruke restavfall som brensel for produksjon av termisk energi (varme), eventuelt også elektrisitet, tas energiinnholdet i restavfallet vare på. Hovedmengden av det restavfallet som benyttes i norske energigjenvinningsanlegg, er husholdningsavfall – etter kildesortering. Resterende er fra industri og annen næringsvirksomhet.

I Norge finnes avfallsbaserte kraftvarmeverk, som produserer både varme og elektrisitet, samt varmeverk med kun varmeproduksjon. Østfold Energis anlegg har kun varmeproduksjon.

Energigjenvinning i moderne anlegg har en rekke fordeler:

  • Ved forbrenning kan energien i restavfallet utnyttes til å produsere varmeenergi eller elektrisk kraft. Bruken av forurensende tungolje kan derved reduseres betraktelig.
  • Restavfall som benyttes som brensel i energigjenvinningsanlegg, er sortert og forbehandlet slik at det gir en god energiutnyttelse. Det drives en utstrakt materialgjenvinning slik at verdifulle fraksjoner kan tas ut og benyttes om igjen.
  • Miljøgifter som finnes i restavfallet, destrueres eller konsentreres opp og gis en forsvarlig sluttbehandling.
  • Rensekravene til moderne energigjenvinningsanlegg er svært strenge.
  • Utslippene av skadelige stoffer er lave og er underlagt myndighetenes kontroll.
  • Avfallsforbrenning har vært drevet i mange år, og utviklingen av miljøvennlig teknologi er kommet langt.
  • Avfallets vekt reduseres med ca. 80 prosent i forbrenningen slik at det blir et vesentlig mindre volum som skal sluttdeponeres.