Miljøpolitikk

Sist endret: 21.03.2012

Varmevirksomheten har gjennom sine forpliktelser overfor kunder, myndigheter og andre interessenter krav om å drive sin virksomhet med minst mulig miljøulemper og innenfor de strenge utslippskrav som gjelder. Selskapet har et miljøledelsessystem basert på standarden ISO 14001.

Miljøledelsessystemet sikrer en syklus fra kartlegging av vesentlige miljøaspekter, utarbeiding av miljøpolitikk og operative mål, til utforming av handlingsplan for hvordan målene nås, gjennomføring og til sluttrapportering av resultatene. 

For å lykkes med dette arbeidet kreves en ledelsesengasjert forankring og en organisasjon som tar miljøarbeidet på alvor. Varmevirksomheten vil ta miljøansvaret for all sin virksomhet, enten det gjelder anskaffelser, produksjon eller prosjektgjennomføring.

Vår miljøpolitikk er:

Østfold Energi er en kretsløpsbedrift og selskapets grunnverdier er langsiktighet, miljøansvar og vilje til utvikling. Denne miljøpolitikken gjelder for varmevirksomheten som er en avdeling i Østfold Energi (ØE) og gjøres gjeldene for all virksomhet i ØE Varme inkludert underleverandører.

Alle aktiviteter innen varmevirkesomheten skal bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling i henhold til Østfold Energis grunnverdier, og alle ansatte skal på alle plan i virksomheten kontinuerlig arbeide med å redusere miljøbelastningene til omgivelsene gjennom:

  • Å overholde, og der det er mulig, ligge foran alle lovbestemte og andre miljøkrav.
  • Drive forebyggende arbeid i hele verdikjeden.
  • Drive kontinuerlig forbedring av vårt miljøarbeid, med fokus på å videreutvikle kompetanse og forbedre interne prosesser og teknologi.
  • Gjennom gode instrukser og god forståelse for rammebetingelsene knyttet til egen virksomhet, skal det utvises et godt hensyn til miljøet i alle våre aktiviteter.      
  • Ha konkrete målsettinger for vår ytelse innen miljø og etterleve miljøsystemets krav til kontinuerlig forbedring.