All posts

Åpenhetsloven og Østfold Energi

Åpenhetsloven og Østfold Energi 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Slik påvirker det Østfold Energi og våre leverandører. Åpenhetslovens (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette. Østfold Energi er forpliktet til å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter. Østfold Energi motsetter seg moderne slaveri og enhver form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også knyttet til vår leverandørkjede.   Åpenhetsloven omfatter større virksomheter og pålegger disse virksomhetene plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Formålet her er å skaffe oversikt og analysere risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Dette er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. De 6 stegene i aktsomhetsvurderingen Steg 1: Forankre ansvarlighet.Østfold Energi plikter å forankre ansvarlighet for åpenhetsloven i øverste ledd i virksomheten, og gjennomføre en gjennomgang av relevante interne og eksterne dokumenter for å sikre at loven er ivaretatt. Steg 2: Kartlegg og vurder negativ påvirkning /skadeØstfold Energi gjennomfører fortløpende risikovurdering av egen virksomhet og leverandørkjede basert på industri, størrelse og geografisk tilstedeværelse. Steg 3: Iverksett egnede tiltak – stans, forebygg eller reduserVed anbudsprosesser skal alle leverandører signere en leverandørerklæring for å sikre at de etterlever  grunnleggende krav til miljø, etiske og sosiale retningslinjer. Vi skal ha standardkontrakter med standardiserte kontraktsklausuler. Steg 4: OvervåkFor høyrisikoleverandører som medfører en iboende risiko for brudd på menneskerettighetene, skal selskapet følge nøye med på identifisert risiko. Vi plikter ogsåå undersøke utfallet av de iverksatte tiltakene og vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak. Steg 5: KommuniserSelskapets årlige redegjørelse knyttet til åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger vil bli offentliggjort på nettsiden, og vi vil i vår årsberetning opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig, første gang innen utgangen av juni 2023. Ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger vil vi også løpende oppdatere og offentligjøre dette på nettsiden vår. Steg 6: Sørg for, eller samarbeid om gjenopprettingDersom det mottas avviksmelding skal våre prosedyrer for avvik iverksettes og håndtering gjennomføres i henhold til interne føringer. Informasjonsplikt Etter åpenhetsloven § 6 kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Østfold Energi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter § 4 (aktsomhetsvurdering). Dette inkluderer både generell informasjon og informasjon knyttet til et bestemt produkt markedsført av selskapet. Ut fra loven kan følgende krav om informasjon avslås hvis : kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelderkravet er åpenbart urimeligden etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forholdden etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår Retten til informasjon om faktiske negative virkninger på grunnleggende menneskerettigheter som Østfold Energi er kjent med, gjelder uavhengig av begrensningene i avsnittet ovenfor. Krav kan også avslås hvis de er i konflikt med forsyningsforskriften, kraftberedskapsforskiften, personopplysningsloven og sikkerhetsloven. Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i § 7 i Åpenhetsloven. Opplysningene skal gis skriftlig og skal være tilstrekkelige og forståelige. Østfold Energi skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Østfold Energi skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes. Dersom Østfold Energi avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet. Les mer om loven her Scroll down

Tour of Scandinavia og Østfold Energi på lag

Østfold Energi blir en av hovedsponsorene for sykkelrittet “Tour of Scandinavia – Battle of The North”, ett av verdens største sykkelritt for kvinner. Foto: Eventfotografene

Grønt rammeverk i Østfold Energi

Østfold Energi har med DNB Markets som rådgiver etablert et grønt rammeverk. – Et viktig steg for å få bærekraftsinformasjon inn i vårt finansielle arbeid, sier finanssjefen i Østfold Energi.

Støtter Norges største jentefotballfestival

Østfold Energi går inn som samarbeidspartner av Alle jenter på banen. – Et arrangement som tikker av på alle de viktige boksene for oss, sier Hege Håkonsen, direktør for HR og samfunn.

Solkraft

Solkraft Solkraft vokser i Norge og i resten av verden. Østfold Energi investerer i og utvikler solkraft og har høye ambisjoner fremover.  Scroll down