Gjør flere tiltak etter hendelsen i Lærdalselva

29. november 2023 stoppet vannføringen fra Borgund kraftverk til Lærdalselva opp. Vannstanden i elva ble kraftig redusert i en periode på fire timer natt til 30. november.

Østfold Energi har nå gjennomgått resultatene fra en ekstern gransking av hendelsen. Formålet med undersøkelsen var å ta læring og iverksette tiltak slik at tilsvarende hendelser ikke inntreffer igjen.

Granskningen, utført av Ernst and Young (EY), viser at en kombinasjon av både tekniske, organisatoriske og operasjonelle svakheter, var medvirkende til hendelsen.

Da et av aggregatene ble startet opp etter en stopp, ble ikke omløpsventilene, som skal sikre tilstrekkelig vannføring i elva, lukket. Dette resulterte i at samlet vannføring ble for stor slik at rørbruddsventilen slo inn og stoppet all vannføring inn til kraftverket.

– Rapporten viser at det var flere årsaker til at dette kunne skje. Etter hendelsen har vi iverksatt flere tiltak, og vi skal iverksette flere endringer basert på funnene og anbefalingene i undersøkelsen, sier Kroken.

EYs konklusjon

EY har gjennomført en uavhengig granskning av årsakene til hendelsen på Borgund kraftverk 29. november. Granskningen konkluderer med at:

Den direkte årsaken til hendelsen var operasjonelle feil ved oppstart av aggregatet. Den bakenforliggende årsaken er en kombinasjon av manglende detaljerte prosedyrer og opplæring, både av egne ansatte og den eksterne driftssentralen i Sauda. I dette ligger også manglende bevissthet rundt kritiske komponenter i vannveien, samt konsekvensene av eventuelle feil som kan oppstå.

Det er også avdekket tekniske svakheter i hvordan omløpsventilene ikke samhandlet med rørbruddsventilen da hendelsen inntraff.

– Når hendelser oppstår er vi avhengige av driftssentralen. En sentral del av arbeidet vårt videre blir å styrke samarbeid og kommunikasjon mellom den eksterne driftssentralen i Sauda og Borgund kraftverk, sier Magne Netland, kraftverksjef i Østfold Energi.

 

Tiltak etter hendelsen

Kort tid etter hendelsen ble følgende tiltak iverksatt:

 • Innført skjerpet kommunikasjon mellom Østfold Energi og driftssentralen i Sauda
 • Implementert ny og mer detaljert rutine for igangkjøring av aggregater etter utfall
 • Fullstendig gjennomgang av alle driftsprosedyrer i Østfold Energi, samt prosedyre for driftssentralen i Sauda
 • Automatisert lukking av omløpsventilene ved lukking av rørbruddsventilen.

Et viktig formål med granskningen fra EY er å anbefale tiltak for å forebygge tilsvarende hendelser i fremtiden.  Rapporten peker på en rekke konkrete forbedringstiltak. Flere er allerede iverksatt, mens andre planlegges.

Av sentrale tiltak er:

 • Forbedre øvelsespraksisen ved kraftverket som gjelder driftsrelaterte uønskede hendelser, i tillegg til allerede etablerte HMS-relaterte øvelser
 • Forbedre og videreutvikle styringssystemet IGSS, som styrer og overvåker alle de tekniske løsningene i kraftverkets vannvei
 • Forbedre praksisen for revisjon og utvikling av rutiner og prosedyrer, samt tiltak for å sikre at alle ansatte, både ved kraftverket og ved driftssentralen i Sauda, har tilgang til de samme oppdaterte prosedyrene

 

Østfold Energi offentliggjør ikke granskningsrapporten av hensyn til beskrivelser av kraftsensitiv informasjon og ivaretagelse av enkeltpersoner i rapporten.

Det var ingen fysiske skader på mennesker eller bygg som en følge av hendelsen. Eventuelle konsekvenser på fisken i elva kartlegges sammen med relevante kompetansemiljøer, og resultatet av undersøkelsene forventes mot slutten av året.

 

Fakta om Borgund kraftverk

 • Magasinkraftverk i Lærdal kommune i Vestland fylke
 • Omfatter kraftstasjonene Borgund, Eldrevatn og Øljusjøen. Det samlede nedslagsfelt er på 404 kvadratkilometer.
 • Borgund kraftstasjon ble satt i drift i 1974 og har vært gjennom store rehabiliteringer,
 • Produksjon: 985 GWh
 • Effekt: 2 x 105 MW
 • Fallhøyde: 873 m
 • Regulerer Lærdalselven

   

  For mer informasjon, kontakt:

  Therese Olavsrud
  Kommunikasjonssjef
  Tlf: 976 579 05
  Epost: to@ostfoldenergi.no

  Magne Netland
  Kraftverkssjef
  Tlf: 473 27 150
  Epost: mn@ostfoldenergi.no

 


Godt resultat gir solid utbytte til Østfold-samfunnet 

Østfold Energi fikk i 2023 et sterkt årsresultat på 539 millioner kroner etter skatt. Styret foreslår et utbytte til eierne på 350 millioner kroner. 

Høy produksjon og relativt høye kraftpriser, spesielt i begynnelsen av året, bidrar til det gode resultatet. Dette gjør at Østfold Energi kan levere et solid utbytte til de offentlige eierne; Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold, samt Aurskog- Høland kommune.  

Samtidig bidrar selskapet med 1,1 milliarder kroner i skatter og avgifter.

Års- og bærekraftsrapport 2023
 

Høyere produksjon
Selv om kraftprisene var høyere enn normalen, var de betraktelig lavere enn ekstremåret 2022. De fallende europeiske gassprisene, en mild start på året og mye nedbør, bidro til at kraftprisene falt gradvis utover våren 2023. Årsprisen endte på 76,2 øre/kWh i prisområdet NO5, der Østfold Energi har store deler av sin kraftproduksjon.  

Totalt produserte Østfold Energi 2457 GWh i 2023. Dette er godt over normalproduksjon og 13 prosent høyere produksjon enn i 2022. Mye nedbør spesielt i tredje kvartal og god fyllingsgrad i magasinene ved inngangen til året er hovedårsakene til den høye produksjonen. Den oppnådde kraftprisen for vannkraftproduksjon ble på 86,4 øre/kWh. 

Driftsinntektene for 2023 endte på 1 623 millioner kroner, en nedgang på 38 prosent fra 2022. Resultatet etter skatt på 539 millioner kroner er 10 prosent lavere enn årsresultatet for 2022.   

- De gode resultatene de siste årene gjør at vi Østfold Energi er på god vei mot å levere på de ambisiøse målene vi har satt i konsernstrategien. Vi skal produsere mer fornybar energi, bidra til nye grønne arbeidsplasser og levere gode utbytter til våre offentlige eiere, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Store investeringer 

I løpet av 2023 har selskapet utvidet vannkraften, jobbet med vindkraftprosjekter på lands og til havs og bidratt til at Norges første storskala solkraftverk ble koblet til nettet.   

- Dersom vi skal ha forutsigbare kraftpriser og klare å kutte klimagassutslipp, må det bygges ut mer fornybar energi. Samtidig blir vår viktige oppgave framover å finne løsninger som balanserer økt energiproduksjon med naturvern og lokal aksept, sier Kroken.

De neste fem årene har Østfold Energi ambisjoner om å investere om lag 1,5 milliarder kroner i eksisterende vannkraftanlegg og nye satsinger. Selskapet har blant annet nylig besluttet å bygge Gravdalen vannkraftverk i Lærdal.  

 

Fordeling av foreslått utbytte: 

Østfold Energis eiere  Utbytte, MNOK 
Østfold fylkeskommune: 45 %  157,5 
Sarpsborg kommune: 15,23 %  53,3 
Indre Østfold kommune 10,74 %  37,6 
Moss kommune: 7,96 %  27,9 
Halden kommune: 7,67 %  26,8 
Fredrikstad kommune: 5,66 %  19,8 
Våler kommune; 1,52 %  5,3 
Aremark kommune: 1,45 %  5,1 
Marker kommune: 1,49 %  5,2 
Skiptvet kommune: 1,49 %  5,2 
Aurskog Høland kommune: 1,44 %  5,0 
Rakkestad kommune: 0,14 %  0,5 
Råde kommune: 0, 13 %  0,4 
Hvaler kommune: 0, 08 %  0,3 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Trine Berg, direktør finans, økonomi og risiko
E-post: tb@ostfoldenergi.no
Tlf.: 952 68 103
 

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
E-post: to@ostfoldenergi.no
Tlf.: 976 57 905
 


De er Østfold Energis nye krafthandlere

To nye krafthandlere er på vei inn i Østfold Energi. På laget får kraftandelsteamet både en tidligere statsmeteorolog og en systemdriftsingeniør.

I løpet av det siste halvåret har Østfold Energi ansatt tre nye krafthandlere. Sist ut er Fredrik Aulie (32) og Mariann Kløverød Foss (40).

Fredrik Aulie kommer fra stilling som systemdriftingeniør i Statnett, hvor han har jobbet med sikker drift av kraftnettet. Nå gleder han seg til å gjøre noe litt annet.

- Jeg har jobbet med nettbiten i seks år, så nå skal det bli spennende å få jobbe med å optimalisere mest mulig. Det betyr å tenke mest mulig verdiskaping for selskapet og eierne, som blant annet er kommunen jeg bor i, sier Aulie.

Krafthandler og hobbybonde
32-åringen har nylig flyttet fra Oslo til en gård på Ullerøy i Sarpsborg, hvor kona er oppvokst.
Aulie har en master i Miljøfysikk og fornybar energi fra Universitetet i Ås. Med langsiktige planer om å ta over driften av familiegården, går han nå løs på agronomutdanning for voksne.

- Jeg stortrives i Østfold og er veldig glad for å finne en så relevant jobb i et spennende selskap. Det at det er mindre forhold var viktig for meg. Her får jeg bli involvert i hele bedriften og være der ting skjer, sier han.

Fulgt med på selskapet lenge
 Aulie går ikke inn dørene alene når han starter opp 2.mai. Mariann Kløverød Foss er også ansatt som krafthandler og har en litt annen bakgrunn.

Med en mastergrad i metrologi fra UIO og bakgrunn som forsker og statsmeteorolog ved Metrologisk institutt, kan hun mye om været som påvirker kraftprisene. Foss har også vært utleid til Statkraft i en periode.

-Prognoser, værmodeller og usikkerhet er viktig i jobben jeg skal begynne i nå. Det å kunne ta avgjørelser selv om ting er usikkert er en fordel. Det blir spennende å bruke kompetansen min på en ny måte, sier hun.

40-åringen bor i Fredrikstad og har fulgt med på Østfold Energi lenge. De siste årene har hun jobbet som saksbehandler i NAV, da Oslo-pendling ble vanskelig å kombinere med små barn.

- Jeg har lett etter en relevant jobb i nærområdet og da denne stillingen dukket opp var jeg ikke i tvil. Den tikket av på alle boksene mine, sier Foss.

Styrker teamet
Østfold Energis krafthandel-team består nå av 7 medarbeidere, som forvalter vannkraftporteføljen til selskapet på 2,2 TWh. Digitalisering og automatisering av prosesser er et viktig satsingsområde.

-Kraftmarkedet er i stadig utvikling. Avdelingen har i tillegg fått flere oppgaver internt, noe som gjorde at vi så behovet for å styrke avdelingen ytterligere. Med Mariann og Fredrik får vi inn verdifull kompetanse på områder hvor vi trengte å styrke oss. De ga et strålende inntrykk i intervjuprosessen, og vi gleder oss til de starter opp, sier Terje Lundby, leder for krafthandel i Østfold Energi.


Østfold Energi bygger Gravdalen kraftverk

Østfold Energi har tatt investeringsbeslutning om å bygge Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Prosjektet blir den største enkeltinvesteringen til selskapet på 14 år.

I 2023 ga NVE grønt lys for bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Nå har Østfold Energi besluttet at prosjektet skal realiseres og innledende arbeider er allerede i gang.

-Vi er glade for å endelig komme i gang med Gravdalen, som vi har hatt på blokka i mange år. Det er ikke mange nye vannkraftprosjekter i Norge, så det er viktig for oss å bidra der vi kan, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Oddmund Kroken, adm.dir Østfold Energi

Stor investering
Gravdalen kraftverk vil utnytte fallet på 330 meter mellom reguleringsmagasinet Kvevotni og bekkeinntaket i Gravdalen.

Kraftverket har en beregnet årsproduksjon på 60 GWh, og en installert effekt på 15,5 MW.

Utbyggingen er en videutvikling av selskapets reguleringsanlegg i tilknytning til Borgund kraftverk. Borgund-systemet har et nedslagsfelt på 404 kvadratkilometer og syv magasiner.

Det er estimert en total utbyggingskostnad på inntil 500 millioner kroner. Dette vil dermed være den største enkeltinvesteringen i Østfold Energi siden 2010.

Prosjektet fikk først konsesjon i 2015, men lave og fallende kraftpriser gjorde lønnsomheten utfordrende. Gravdalen har etter dette vært gjennom en planendringssøknad, som ble behandlet og besluttet våren 2023.

-  Høyere langsiktige kraftpriser, kombinert med kontantstømsbasert grunnrenteskatt, bidrar til at vi akkurat klarer å regne hjem utbyggingen. Dette viser hvor viktig forutsigbare rammebetingelser er for en langsiktig bransje som oss, sier Kroken.

Gravdalen bekkeinntak.

Bærekraftspilot
Utbyggingen bidrar til å realisere selskapets strategiske mål om å bygge ut 150 GWh fornybar energi innen 2027. I tillegg vil utbyggingen bety økt lokal verdiskaping i Lærdal kommune og ha liten påvirkning på ytre miljø.

Kraftverket vil bygges inne i fjellet og prosjektet er definert som en bærekraftspilot. En elektrisk tunellboremaskin (TBM) vil blant annet bidra til en betydelig CO₂- reduksjon i byggeprosjektet, i forhold til konvensjonell tunnelboring.

Prosjektet foregår langt til fjells, i krevende terreng og HMS har høyeste prioritet. Kraftverket vil også bygges i et område hvor villreinen skal reetableres etter å ha bli skutt ut etter en periode med skrantesyke. Dette vinduet, hvor villreinen i en periode nå er borte, gjør at prosjektet kan realiseres uten å forstyrre dyrene.

 

For mer informasjon, kontakt:

 


Borgund kraftverk 50 år  – Vil feire det tette båndet mellom Lærdal og Østfold

–Den store happeningen i år blir gratiskonsert under Jordeplerock, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi.

Østfold Energis historie startet med utbyggingen av Borgund kraftverk i Lærdal. Fortsatt er kraftverket helt sentralt for kraftproduksjonen til selskapet.

– I 50 år har Borgund kraftverk levert store mengder fornybar energi og vært en viktig hjørnesteinsbedrift i kraftkommunen Lærdal. Nå ønsker vi å feire jubileet sammen med bygda, sier Therese Olavsrud.

Hagle og Longhorn
I løpet av året blir det flere markeringer. Først ut er Lærdalsmarknaden hvor Østfold Energi har stor stand og aktiviteter. Så kommer Jordeplerock hvor selskapet er sponsor og byr på gratiskonsert.

Torsdag 27. juni blir det nemlig kickstart av festivalen med østfoldingene Hagle og lærdølene Longhorn.

– Det blir salg av mat og alkoholfri drikke og vi ønsker alle aldre velkommen. Arrangementet er gratis, men man må reservere billett. For mer informasjon om arrangementet følg Jordeplerock på sosiale medier, tipser Olavsrud.

Her kan du bestille biletter til konserten

Spesiell historie

Det blir også andre aktiviteter gjennom året hvor målet er å vise fram alt vannkrafta betyr for Lærdal og for Østfold. Ikke minst den unike historien fra kraftutbyggingen.

Hvorfor ble det i det hele tatt Østfold som kom til å bygge ut vannkraft i Lærdal?

–  Nå gleder vi oss til å feire det tette båndet mellom Lærdal og Østfold.  Vi er veldig glade i Lærdal og stolte av at vi har klart å skape en felles kultur, selv om det litt avstander, sier Olavsrud.

Borgund kraftverk sysselsetter i dag 17 medarbeidere og flere skal det bli. For tiden har selskapet tre nye stillinger ute og det mangler ikke på prosjekter.

– Vi går inn i en periode med høy aktivitet med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger.  Det er store og spennende oppgaver, som gir enda mer verdiskaping til bygda, sier Olavsrud.

Visste du at?

 • Historien vår startet med Østfolds store behov for kraft til en voksende befolkning og industri på 50-tallet.
 • Det var begrenset tilgang på ny regulerbar kraft og i 1960 fikk fylket fallrettigheter til Lærdalsvassdraget.
 • I 1974 stiftet fylket Østfold Energis forgjenger Østfold Kraftforsyning - og Borgund Kraftverk sto ferdig.
 • I Borgund ble vannmasser ført inn i fjellet og ned i turbinene med et fall på over 870 meter- et imponerende stykke ingeniørkunst.  Samtidig ble det bygget kraftledninger over fjellet for å bringe kraften ned til Østlandet
 • Selve Borgund-systemet har et nedslagsfelt på 404 kvadratkilometer, 50 kilometer med tuneller og 7 reguleringsmagasiner​
 • Reguleringen har også vært viktig for å unngå storflommer og sikret lærdalssamfunnet  betydelige kraftinntekter, solide lokale arbeidsplasser og en sterk lokal leverandørindustri.


Vi søker prosjektsjef til vannkraftvirksomheten vår

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 årene. Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger. 

Vi har en betydelig prosjektportefølje og ser nå etter en prosjektsjef som kan ta eierskap til porteføljen, sikre gode prosesser i alle faser av prosjektet og ivareta vår rolle som profesjonell byggherre. 

Du vil være en sentral støttespiller for prosjektlederne og sikre at prosjektstyringen i avdelingen gjennomføres med høy kvalitet og god økonomistyring fra tidligfase til overlevering. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for avdelingens prosjektportefølje 
 • Ansvarlig for porteføljens behov- og funksjonsanalyser, utarbeide alternativer, kravdokument, løsningsdokument og forprosjekt. 
 • Sørge for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektledere er ivaretatt til enhver tid.
 • Ansvar for at tidligfase i prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontrakts styring.
 • Ansvarlig for at risikoer med tilhørende tiltak blir fulgt opp.
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelsesstrategi og bærekraft.
 • Være en pådriver og aktiv bruker av selskapets prosjektstyringssystem, foreslå systemforbedringer og bistå med opplæring og implementering.  

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.  
 • Erfaring med prosjektstyring og byggherreforskriften er en fordel 
 • Løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og er analytisk sterk 
 • En tydelig lagspiller – positiv og Løsningsorientert 
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektsjef”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Vi søker prosjektleder til vannkraftvirksomheten vår

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Godt vedlikehold er viktig for å lykkes og vi søker etter deg som vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 år.  Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger.  

Vi søker nå en prosjektleder som vil ta ansvar for små og store prosjekter. Du vil i tillegg være fagansvarlig for driftsmessig vedlikehold innen ditt fagområde, i tett samarbeid med et tverrfaglig og kompetent ingeniørteam på Borgund. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter innen dine fagområder 
 • Planlegge og følge opp forebyggende og korrektivt vedlikehold innen dine fagområder 
 • Bidra tverrfaglig i ingeniørteamet og støtte avdelingen i daglig drift 
 • Risiko og avvikshåndtering eget fagfelt 

Kompetanse:  

 • Relevant bachelor/mastergrad 
 • Ingeniørteknisk bakgrunn innen bygg, mekanisk, EL eller tilsvarende 
 • Løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og en tydelig lagspiller 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektleder”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Vi søker fagleder konsesjon og miljø

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon.

Gjennom kraftproduksjonen vår forvalter vi viktige ressurser i samfunnet, som påvirker det ytre miljøet. Vi søker alltid bærekraftige løsninger og vi ser derfor etter deg som vil være en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Du vil lede fagområdene konsesjon og ytre miljø, i en verden hvor balansen mellom naturinngrep og behovet for mer fornybar energi er viktigere enn noensinne.

I denne rollen vil du ha ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner og EU direktiv. Lærdalsvassdraget er viktig for oss og du vil ha ansvar for blant annet klekkeri/kultivering, laksetrapper, miljøundersøkelser og habitattiltak. Du vil samarbeide med kommunen og organisasjoner lokalt i Lærdal og være avdelingens myndighetskontakt for miljøspørsmål. Du vil også ha ansvaret for grensesnitt mot drift og sørge for å implementere IK Vassdrag.

Stillingen blir en sentral ressurs i avdelingen for vannkraftproduksjon i Lærdal, men du vil også ha en rådgivende funksjon for selskapets øvrige avdelinger i Østfold - i tett samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner, avtaler og EU direktiv.
 • Lede arbeidet med å videreutvikle og følge opp internkontrollsystem for ytre miljø i tett samarbeid med drift.
 • Tett oppfølging av avdelingens forpliktelser i Lærdalsvassdraget, herunder klekkeridrift, laksetrapper, habitatstiltak, oppfølging av miljøundersøkelser, pålegg og tillatelser.
 • Være myndighetskontakt både nasjonalt og lokalt i Lærdal
 • Samarbeide med selskapets bærekraftsansvarlig og bidra til implementering av selskapets bærekraftstrategi i Lærdal
 • Gjennomføre risikovurderinger av ytre miljø og tredjepersonsikkerhet og oppfølging av disse
 • Prosjektleder for mindre og større miljøprosjekter
 • Ha en rådgivende rolle ovenfor selskapets øvrige avdelinger i tilknytning til konsesjon og miljø.
 • Deltakelse i eksterne bransje- og fagforum på miljøområdet og andre områder som naturlig tilligger stillingen

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.
 • Erfaring med miljøarbeid innen vannkraft er en fordel
 • Løsningsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Høyt engasjement og n tydelig lagspiller

 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften.

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.
Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med "fagleder konsesjon og miljø".

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 

 


Vi søker leder for HMS, sikkerhet og beredskap

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for HMS, sikkerhet og beredskap og kan koordinere og lede dette arbeidet i en raskt omskiftelig verden.

Du vil bidra til å styrke det forebyggende og systematiske sikkerhetsarbeidet i Østfold Energi. Dette innebærer å utvikle og kontrollere gode rutiner og prosesser, spesielt relatert til kraftberedskapsforskriften og energiloven. Din kompetanse blir også viktig når Østfold Energi skal gjøre store rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Østfold Energi har et godt etablert system for kvalitet og internkontroll. Samtidig gjør nye strategiprosjekter, flere deleide selskaper, økte krav fra samfunnet og en geopolitisk urolig verden at denne rollen vil bli helt sentral hos oss.

Stillingen rapporterer til direktør HR og samfunn og arbeidssted vil være på Grålum i Sarpsborg. Du må også regne med fysisk tilstedeværelse på våre to andre lokasjoner i Lærdal og Rakkestad.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være å ha ansvar for å videreutvikle og ivareta selskapets arbeid knyttet til HMS, sikkerhet og beredskap.

Du vil få mange spennende ansvarsområder. Vi ønsker at du kan dekke så mange som mulig av disse oppgavene, men ikke la det skremme deg. Hos oss får du utvikle deg sammen med flinke folk som alltid stiller opp for hverandre. Stillingen gir også gode muligheter for å utvikle rollen videre i tråd med selskapets strategi og behov.

HMS

 • Overordnet ansvar for selskapets arbeid med HMS i tett samarbeid med avdelingsledere
 • Ansvar for å sikre høy kvalitet og hensiktsmessige prosesser, rutiner, øvelser, tiltak og holdningsskapende arbeid
 • Være en faglig ressurs i risikovurderinger og sertifiseringer knyttet til HMS
 • Overordnet ansvar for avvikshåndtering i selskapet
 • Bistå og være en faglig ressurs i bærekraftsarbeidet
 • Ansvar for å fremme en sterk sikkerhetskultur
 • Utarbeide og følge opp HMS- rapporter
 • Bistå deleide selskap i HMS-relaterte spørsmål

 

SIKKERHET OG BEREDSKAP

 • Ansvar for å etterleve krav til informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet i organisasjonen
 • Ansvar for å styrke konsernets forståelse av relevante trusler, angrepsteknikker og sårbarheter
 • Ansvar for å initiere, planlegge og gjennomføre tiltak for å ivareta selskapets fysiske og digitale verdier
 • Bidra til å gjennomføre risikovurderinger i organisasjonen når vi forbedrer våre digitale løsninger
 • Være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, systemansvarlige, IT-drift og toppledelse
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser i samarbeid med relevante ledere
 • Drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet
 • Bistå avdelingsledere ved eventuelle sertifiseringer
 • Bistå deleide selskap i spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap

 

Hvem er du?

Du har relevant mastergrad (gjerne innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, HMS, etc.) Har du relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du har god forståelse for IT sikkerhetsarkitektur og cyberrisiko. Bakgrunnen din er fra HMS-arbeid på overordnet – og tiltaksnivå, gjerne fra industri/bygg/anlegg. Du har erfaring med risikostyring, risikokommunikasjon, risikohåndtering og sikkerhetsledelse og du er vant med å gjennomføre beredskapsøvelser.

Dine personlige egenskaper kan beskrives som løsningsorientert, analytisk, engasjert og du er en positiv og tydelig lagspiller. Du har høy integritet og evner både å jobbe med detaljene samtidig som du ser helheten i arbeidet vårt. Du skaper lett gode relasjoner med dine kolleger og du kommuniserer tydelig og godt, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kjenner du deg og igjen i disse egenskapene, kan du passe godt inn hos oss.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst i gangene – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en sentral rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda
Tlf: 41 56 93 31

 

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.


Vi søker leder for risikostyring og compliance

Vi ser etter deg som har et stort engasjement for compliance og virksomhetsstyring og kan koordinere og lede dette arbeidet i en raskt omskiftelig verden.
Du vil ha et helhetlig ansvar for selskapets virksomhetsstyring, risikoarbeid og internkontroll innen alle selskapets virksomhetsområder.
Med økt kompleksitet i konsernet, samt økte krav fra samfunnet og geopolitiske endringer, blir denne rollen viktig for oss. Hovedoppgaven vil være å utvikle og styrke compliance-arbeidet gjennom effektive prosesser og rutiner, i samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til direktør for økonomi, finans og risiko og arbeidssted vil være på Grålum i Sarpsborg. Kandidaten må regne med fysisk tilstedeværelse på våre to andre lokasjoner i Lærdal og Rakkestad.

Arbeidsoppgaver:

Du vil få mange spennende ansvarsområder. Hos oss får du utvikle deg sammen med flinke folk som alltid stiller opp for hverandre. Du får gode muligheter for å utvikle rollen videre i tråd med selskapets strategi og behov.

 • Utvikle og styrke compliance arbeidet i konsernet
 • Sikre effektiv risiko – og virksomhetsstyring
 • Etablere gode styringssystemer
 • Oppdatere, vedlikeholde og utvikle prosedyrer, policies, samt interne rutine- og prosessbeskrivelser
 • Gjennomføre risikoanalyser i selskapet, samt videreutvikle prosesser, følge opp og rapportere i samarbeid med risikogruppen og virksomhetsledere
 • Koordinere, planlegge og gjennomføre internrevisjonen i selskapet, og sørge for at konsernet til enhver tid etterlever gjeldende retningslinjer og regelverk, inkludert ansvar for å følge opp tiltak
 • Vurdere, planlegge og gjennomføre sertifiseringer / godkjenninger
 • Bistå deleide selskap på fagområdet
 • Være oppdatert på lover og regler, herunder nye fremtidige lovkrav som CSRD

 

Hvem er du?

Du har relevant mastergrad eller tilsvarende, gjerne innen økonomiske eller juridiske fag.  Har du relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du har bakgrunn fra operasjonell og/eller helhetlig risikostyring og erfaring med internrevisjoner og compliance arbeid. Vi ser også etter deg som har jobbet med dokumenthåndtering – og kontroll.

Dine personlige egenskaper kan beskrives som løsningsorientert, initiativrik og du er en positiv og tydelig lagspiller. Du har høy integritet og evner både å jobbe med detaljene samtidig som du ser helheten i arbeidet vårt. Du trives med selvstendig arbeid og kjennetegnes som strukturert og systematisk. Du skaper lett gode relasjoner med dine kolleger og du kommuniserer tydelig og godt, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kjenner du deg og igjen i disse egenskapene, kan du passe godt inn hos oss.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst i gangene – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en sentral rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda
Tlf: 41 56 93 31

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.