Stans i kraftverket i Lærdal

Kraftverket stoppet opp onsdag kveld, som en følge av en teknisk feil. Det første aggregatet falt ut klokken 18.30 og begge aggregatene falt ut 19.30. Det førte til at vannføringen fra kraftstasjonen til Lærdalselva stoppet opp.

Dette førte igjen til en reduksjon i vannføringen i Lærdalselva over en periode fra 18.30 til cirka 04.00 natt til torsdag. I en kort periode i natt var vannføringen nede i tre kubikkmeter per sekund, som er under privatrettslig minstevannsføring.

- Vi responderte raskt onsdag kveld og fikk åpnet en luke i inntaksmagasinet slik at vi fikk tappet fra magasinet direkte til Lærdalsvassdraget, sier Magne Netland, kraftverkssjef i Østfold Energi.

Vannføringen i elva har vært på et normalt nivå for årstiden siden klokken 04.00 i natt.

Selskapet jobber nå med å få startet opp kraftverket igjen og gjenopprette normal produksjon i løpet av dagen. Alle nødvendige instanser er varslet.

- Vi går nå gjennom hendelsesforløpet for å kartlegge hva som har skjedd. Dette en noe vi tar på største alvor. En rask reduksjon i vannstanden kan være skadelig for rogn og småfisk i vassdraget, sier Netland.

Østfold Energi har i flere år jobbet med store tiltak for å bedre forholdene for fiskeyngelen i Lærdalselva, som å åpne sidevassdrag som tidligere har vært tørre.

-Å ivareta livet i Lærdalselva er noe av det viktigste vi gjør. Vi kommer til å følge denne hendelsen tett og kartlegge eventuelle konsekvenser, sier Netland.

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
Epost: to@ostfoldenergi.no

Magne Netland
Kraftverkssjef
Tlf: 473 27 150
Epost: mn@ostfoldenergi.no


Skal utrede kjernekraft i Halden  

Partene har stiftet​ selskapet​ Halden Kjernekraft​ AS​, som skal utrede mulighetene for å​ pro​​dusere strøm​ ved bruk av kjernekraft i Halden. Selskapet skal ​i første omgang ​utføre utredninger og kartlegginger som beslutningsunderlag for et eventuelt neste steg.

Initiativet kommer fra Halden kommune som har mer enn 60 års erfaring som vertskapskommune for IFE’s forskningsreaktor.

Beslutningen om å stifte selskapet, ble tatt i Halden kommunestyre 9. november.

Trenger mer kraftproduksjon

I dag er det et kraftunderskudd i Oslo, Akershus og Østfold på 16 TWh. I tillegg har Statnett flagget at det ikke er ledig kapasitet til nytt større forbruk uten ny produksjon og økt nettkapasitet inn til Østlandet. Dette er ikke forventet før i 2035 med dagens planer og har store konsekvenser for Østfold.

 Tiden er moden for å utrede om små, modulære reaktorer (SMR) kan være en ​del ​av løsningen på kraft​mangelen​ i Østfold. Vi må sondere alle muligheter og ikke være redd​e​ for kunnskap, sier Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune.

Lang erfaring

Halden kommune har en eierandel i Halden Kjernekraft på 20 prosent, mens Norsk Kjernekraft og Østfold Energi eier 40 prosent hver.

Norsk Kjernekraft har etablert samarbeid med flere kommuner og er glade for at Halden nå kommer på banen.

Kommunen har lang erfaring som vertskap for kjernereaktorer og besitter solid kompetanse for å ta gode beslutninger.  Innbyggerne er godt vant til kjernereaktorvirksomhet, og ser at det bidrar til å skape langvarige arbeidsplasser. Det danner et svært godt utgangspunkt for et samarbeid, hvor vi undersøker grundig om kjernekraft kan bidra til å løse kommunens framtidige kraftbehov, sier Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft.

Ikke minst er det gledelig at Østfold Energi ønsker å delta i disse undersøkelsene. De har lang erfaring med etablering av kraftproduksjon, noe utredningsarbeidet vil ha stor nytte av, sier Hesthammer.

 Må ikke bli en sovepute

Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, understreker at kjernekraft i Norge ligger langt fram i tid og ikke må bli en sovepute for nye fornybarprosjekter.

Vi er glade for positivt vedtak fra Halden kommune. Nå ønsker vi å utrede og skaffe oss mer kunnskap i først omgang. Dette er ikke et alternativ til fornybar energi, men det kan være et supplement på lengre sikt. Moderne kjernekraft har fordeler knyttet til areal, regulerbarhet og produksjonstimer, men er fortsatt kontroversielt. Det er mange spørsmål som må besvares godt. Det er derfor vi nå ønsker å sette dette på dagsordenen, sier Vatne.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Jonny Hesthammer, Norsk Kjernekraft
Tlf: 992 05 989
jonny.hesthammer@norskkjernekraft.com

 

Martin F. Vatne, Østfold Energi
Tlf: 909 75 532
mv@ostfoldenergi.no

 

Roar Vevelstad, Halden kommune
Tlf: 957 98 772
Roar.Vevelstad@halden.kommune.no

 

 

Om Norsk Kjernekraft
Norsk Kjernekraft er et selskap som skal utrede behov for, bygge, eie og drifte små modulære kjernekraftverk i Norge. Selskapet ble stiftet for å møte den raskt økende etterspørselen etter energiløsninger i Norge med både lave klimagassutslipp og samtidig minst mulig påvirkning på det naturlige miljøet. Selskapet skal identifisere egnede områder for små, modulære kjernekraftverk (SMR) i samarbeid med kraftkrevende industri, utarbeide konsesjonssøknader i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale standarder, og følge IAEA sin tilnærming for milepæler, og fokusere på det som skaper verdi i tidligfase.

Om Halden kommune
Halden kommune har vært vertskap for Institutt for Energiteknikk og deres forskningsreaktor siden 1950-tallet. Kommunen er også vertskap for Norsk Kjernekraft AS og eier 7,67 prosent av aksjene i Østfold Energi. Halden kommune vil bidra til at Norge skal kunne nå klimamålene for 2050.  Kommunen vil at regionen skal produsere mer kraft og slik styrke rammebetingelsene for det etablerte næringslivet. Det er også en betydelig motivasjonsfaktor å posisjonere seg for å skape nye industriarbeidsplasser.

Om Østfold Energi
Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

 

 

 


Slik kan vi klare kraftløftet i Østfold

Tekst: Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.


Norge har normalt overskudd av kraft, men økt behov vil om få år gi oss et kraftunderskudd.

I vår region, Østfold, Akershus og Oslo, har vi allerede i dag et betydelig kraftunderskudd. Fram mot 2030 vil kraftforbruket øke minst fem ganger mer enn produksjonen. Det kommer fram i Kraftløftet, et bredt initiativ fra regjeringen, NHO og LO for å sikre tilgang på nok kraft.

Mangel på nett og kraft betyr høyere strømpriser for innbyggere, svekket konkurransekraft for eksisterende industri og mulig tap av arbeidsplasser. Ikke minst vil det bli mer krevende å etablere ny industri og nye grønne arbeidsplasser.

I tillegg vil mangel på fornybar kraft bidra til at vi ikke klarer å levere på klimamålene. Vi trenger derfor mer nett og mer kraft nå!

Østfold Energi har sett på hvilke muligheter vi har for ny kraftproduksjon i Østfold. Med nasjonale mål om 40 TWh økt kraftproduksjon innen 2030 bør Østfold-samfunnet kunne bidra med 2,5 TWh. Dette innebærer kraftproduksjonen fra nesten tre Sarpefosser.

Vi har ikke tre nye Sarpefosser tilgjengelig, så hvor kan denne energien realistisk sett komme fra?

Vannkraften i Glomma har tradisjonelt vært kilden for kraft i Østfold. De eksisterende vannkraftressursene er nå i stor grad utnyttet. Hafslund E-CO har planer om enkelte utvidelser i Askim-kraftverkene og i Sarpefossen. Et optimistisk anslag er at utvidelser og opprusting av eksisterende anlegg vil kunne gi 0,5 TWh økt vannkraftproduksjon. Dette er et lite, men dog viktig bidrag.

Østfold har et betydelig potensial for vindkraftproduksjon. Moderne vindturbiner gir stor energiproduksjon og kan bygges på en måte hvor vi tar hensyn til natur og biologisk mangfold. Èn moderne vindturbin produserer nesten like mye kraft som hele Brekke kraftverk i Halden. 65 moderne vindturbiner i Østfold vil kunne bidra med 1,5 TWh fornybar kostnadseffektivenergi i Østfold. Dette vil være et betydelig bidrag til vårt energibehov.

Solkraft er godt egnet i Østfold, med gode solforhold og mye flatt areal. Bygger vi ut 0,5 TWh solkraftproduksjon vil det kreve et areal på cirka 7000 mål. Noe av dette kan bygges på områder som ligger litt brakk. Noe kan også installeres på tak, som vil redusere arealbehovet og er både en rask og lite kontroversiell løsning. Solkraft kan bygges fort, det er lite synlig, støyer ikke- og kan plasseres der det trengs.

Oppsummert har vi i Østfold muligheter for å øke kraftproduksjonen vår med om lag 2,5 TWh fra vannkraft, vindkraft og solkraft innen 2030. Dette er ambisiøst, men bør være mulig og vil være et svært viktig og kritisk bidrag til å møte etterspørselen som vi vet kommer. Etter 2030 kan vi håpe på bidrag også fra havvind og kanskje nye kilder som kjernekraft.

En kraftutbygging i denne størrelsesorden vil være krevende. Her er vi helt avhengig av en god og faktabasert dialog mellom innbyggere, politikere, lokal industri og energiselskaper. Vi må ta gode nok hensyn til lokale interesser, naturvern og landskapspåvirkning, slik at vi samlet sett finner de beste løsningene.

Sikker energitilgang er et fundamentalt behov for samfunnet. Nå må vi gå sammen og snu alle steiner og ta ansvar for at også kommende generasjoner skal ha sikker tilgang til kraft til en fornuftig pris.

 


Eksperter på solkraft - Aurora og Nils fant drømmejobben lokalt 

  –  Jeg har akkurat flyttet hjem igjen fra Oslo med familien og så etter en jobb lokalt. Så dukket denne muligheten opp, sier Nils Rusås Ruud fra Kråkerøy. 
 
Etter flere år hos COWI i Oslo landet sivilingeniøren det han mener er drømmejobben hos Østfold Energi på Grålum. Erfaringen med å lede solkraftprosjekter kommer godt med når han skal utvikle areal som er egnet for solkraft i Østfold.

 

Skal finne egnede arealer

 

–  Her får jeg spisset meg mer inn og jeg får eierskap til prosjektene. Det er utrolig gøy at det bygges et utviklermiljø for solkraft i Østfold, sier Nils som startet i den nye jobben 1. september. 

Han er utdannet sivilingeniør og har tidligere jobbet mye med simulering av solkraftverk på tak og bakke.

Med seg på teamet har han Aurora Steigen, som også er nyansatt prosjektutvikler på solkraft. Aurora er bare 24 år, men har allerede erfaring fra solbransjen gjennom Solcellespesialisten. Der har hun bygget et team for koordinering av solprosjekter på private boliger. 
 
– Bakkemontert sol er relativt nytt i Norge, men det er mange paralleller til solceller på tak. Den store jobben nå blir å finne egnede arealer, sier Aurora, som har en bachelorgrad i innovasjon og prosjektledelse på Høgskolen i Østfold.

Hun bor på Cicignon i Fredrikstad, og ser mange fordeler med å jobbe lokalt.  

 

–  Jeg flyttet til Fredrikstad i 2018, og falt fort for mulighetene som finnes her. Jeg er veldig glad for å ha funnet en arbeidsplass i Østfold der jeg kan jobbe med fremoverlente og bærekraftige prosjekter, sier hun. 

 

Mindre prosjekter kan også bli lønnsomme

Nils og Aurora ser mange muligheter for solkraft i fylket og mye av jobben vil bli å kartlegge områder, som gjerne ligger litt brakk. Her vil de vurdere ny teknologi for å gjøre selv små prosjekter lønnsomme for både utbygger og grunneiere.

 

– Vi har god solinnstråling i Østfold, faktisk like mye som nord i Tyskland. Klarer vi å bygge ut kostnadseffektivt og på lag med naturen vil det bidra til verdiskaping og tiltrengt kraftproduksjon i området, sier Nils. 

 

Solkraftbransjen er en ny bransje i vekst og her er det kamp om hodene. Østfold Energi, som har hovedkontor i Sarpsborg konkurrerer med bedrifter på hele Østlandet om å tiltrekke seg kompetansen.  

 

– Vi trenger både ingeniører og prosjektledere og folk med erfaring fra energibransjen. De er vanskelig å finne så vi er utrolig heldige som har klart å rekruttere så flinke folk fra nærmiljøet, sier Thomas Haugstenrød som er leder for solkraftteamet.

Les mer om solkraftsatingen til Østfold Energi


Nysgjerrig på en karriere som krafthandler?

Vi søker etter en dedikert krafthandler, som vil være med å optimalisere vannkraften til Østfold Energi. Avdelingen sitter midt i hjertet av selskapet og har ansvaret for disponeringen og handelen knyttet til vannkraftverkene våre. Krafthandel er et spennende fagområde i utvikling: Her får du muligheten til å være tett på energimarkedet, skape verdier, og jobbe med noe som har stor betydning for Norges energiforsyning. Les mer om hva vi jobber med på krafthandel.

Du trenger ikke å være ekspert på alt fra starten av. Vi tilbyr et støttende og kompetent miljø hvor du vil lære alt du trenger for å bli en dyktig krafthandler. Vi legger vekt på samarbeid og åpenhet, og du vil være en del av et team som deler kunnskap og erfaring.

Vi leter etter deg som har et godt og analytisk hode, en sterk læringsvilje og drivkraft. Erfaring er en fordel, men ikke et krav. Det viktigste er dine evner og motivasjon. Har du en mastergrad innen ingeniørfag, økonomi, matematikk, statistikk, fysikk eller andre kvantitative studier, så kan du passe godt inn hos oss.

Dette vil du jobbe med

 • Analysere kraftmarkedet og forventet utvikling
 • Planlegge produksjonen for selskapets vannkraftverk i Lærdal og Haldenvassdraget
 • Videreutvikle matematiske modellverktøy som brukes i vannkraftdisponeringen
 • Delta i avdelingens vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende – innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra energibransjen er en fordel, men ikke et krav
 • Du er interessert i og er nysgjerrig på energi/kraftmarkedet

Hvem er du?

 • Du er analytisk, har mye drivkraft, og er ikke redd for å ta på deg utfordringer
 • Du har gode relasjonsferdigheter, og samarbeider godt med andre
 • Sist, men ikke minst, er du engasjert i verden og samfunnet rundt deg

Dette kan du forvente av oss

I Østfold Energi investerer vi mye i medarbeidernes trivsel og arbeidsforhold. Vi vet at når vi har det bra på jobben og trives sammen med kollegaene våre, vil vi yte bedre. Vi er opptatt av å se hele mennesket og at våre ansatte skal ha en god balanse mellom jobb og fritid. Det betyr at vi tilbyr gode tiltak og ordninger som for eksempel fleksibel arbeidsdag og hjemmekontorløsning.

Vi har et særdeles godt arbeidsmiljø, og det er ikke bare noe vi sier! Vi skårer høyt på medarbeiderundersøkelser hvert år, og er stolte av å ligge langt over landsgjennomsnittet. I Østfold Energi tilrettelegger vi for personlig og faglig utvikling gjennom kurs, videreutdanning, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Vi har konkurransedyktige betingelser inkludert pensjonsordning i KLP og gode helseforsikringer.

Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi vil ha flere kvinner inn i bransjen vår og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. Både nyutdannede og erfarne oppfordres til å søke.

Vi er pålagt å gjennomføre en enkel bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Søknadsfrist: 20. november

For spørsmål om stillingen

Ole Christian Stubberud
Partner, Garuda
Telefon: 41 56 93 31

Søk her

Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.


Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

I 2023 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal som jobber med aktiviteter for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspiria Science Center og Ungt Entreprenørskap. Vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater 

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner. 

Disse fikk støtte i 2023: 

Lag og foreninger i Østfold 

 • Fredrikstad skiklubb 
 • Begby fotball J12 
 • Askim golfklubb 
 • Sparta – Warriors cup 
 • Yven fotball G12 
 • Eidsberg fiskegruppe 
 • Sjøspeidergruppe 
 • Verdensbro Halden 
 • Fredrikshald kampsportklubb 
 • Trosvik fotball J17 
 • Sarpsborg turnforening 
 • Villekulla Barne- og ungdomsteater 
 • Halden skiklubb 
 • Mysen fotball 
 • Tindlund Håndball 
 • FROND 
 • Borregaard Golfklubb 
 • Ha-Bo-Na korpset 
 • Nedre Glomma ungdomskorps 

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal 

 • Lærdal idrettslag 
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
 • Jordeplerock 
 • Ingar Paaske minnefond 
 • Fotballgruppa 
 • Vindhellaløpet 
 • Istandsetting av Gamle Berget 
 • Stiftelsen Norsk Villakssenter 
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal 

Støtte til arrangementer i 2023 

 • Alle jenter på banen- Råde IL 
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023 
 • World Cup Orientering 
 • Tour of Scandinavia 
 • Glommaløpet 
 • Action Now 

 

Søk om sponsormidler 

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier; 

 • kultur 
 • idrett 
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø 

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. 

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres. Vi tildeler midler til 20 søkere fordelt på to søknadsfrister i året: 

Søknadsfrist: 1. april og 1. september 2024.

Slik søker du 

Dette må søknaden inneholde: 

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson. 
 • Kommune 
 • Beløp dere søker om 
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til 
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres 

Send søknaden tilspons@ostfoldenergi.no 

Formelle kriterier  

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år. 
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto. 

Vi sponser ikke:  

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn 
 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Enkeltpersoner 
 • Pengegaver 
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner 
 • Russebusser/ biler 
 • Annonsering 

 


Høydepunkter fra Nye kilder 2023

1.1.2024 blir Østfold “nytt” fylke igjen: Nå skal vi bygge det grønne industri- og energifylket.  Hvordan skal vi ta vår del av det økte behovet for ny fornybar kraft og kutte utslipp? 

På scenen samlet vi spennende foredragsholdere fra kraftbransjen, nettselskap, kommunener og naturvernorganisasjoner.
 

Kampen (og dialogen) om krafta - hva nå? Åslaug Haga, leder for Fornybar Norge, var klar på at framtidens energisystem må være fullstendig grønt, med full utfasing av fossilt. Men Norge henger etter og investerer ikke nok.  Norge er annerledeslandet med 88 prosent investeringer i fossil energi og 13 prosent i fornybar energi. Så hva må til NÅ? Mer fornybar energi, mer nett, og løsninger for fleksibelt forbruk og lagring. Samtidig er samfunnsaksept nøkkelen. Har vi lært noe av alle konfliktene? Ja, mener hun. Økte lokale inntekter, sterkere lokal forankring og strengere miljøkrav må til for å lykkes.

Trepartssamarbeidet Kraftløftet, representert ved Vegard Einan i NHO Viken Oslo og Ulf Lervik i LO Østfold, sto på agendaen. Hva betyr dette for Østfold? En stor andel av forbruket er fra industri. Analysene viser at det er et stort behov for ny produksjon i Østfold, og ikke minst forsterkning av nettinfrastrukturen. De har satt opp en fempunkts liste med tiltak de skal jobbe videre med i Kraftløftet Østfold. 30. oktober inviterer de til lanseringskonferanse for hele rapporten til Kraftløftet Østfold. 


Hva kan vi få ut av vannkraften?
Morten Karlsen fra Østfold Energi ga oss en realitetssjekk da han dykket inn i vannkraftpotensialet i Østfold. Den 100 år gamle teknologien står seg og mange av oppgraderingene er gjort - og de gir et relativt lite bidrag i det store bildet. Oppsummert kan 0,5 av 2,5 TWh som må på plass i Østfold, teoretisk dekkes fra å oppgradere vannkraften. Resten må vi få fra nye energikilder, mener han.

Solkraft vil bli en ny kraftkilde i Norge, og Østfold har en ideell beliggenhet med mange soltimer. Lars Erik Holmen i Soleie mener at potensialet for takbasert solkraft er betydelig. Vår egen solkraftutvikler, Aurora Steigen, understreker at også bakkemontert solkraft må til.  Hun jobber med mindre solkaftprosjekter, såkalt småsol. Her finnes det egnede arealer i Østfold, som kan bygges uten store inngrep. 

Medvind for vindkraft? Vindkraft fortsetter å vekke engasjement, og Olav Rommetveit i Zephyr var klar på at landvind er nødvendig på kort sikt, og havvind på lengre sikt. I Sverige utvikler Zephyr havvind på størrelse med hele den norske offshore vindsatsingen. Han oppfordret også de nye Østfold-politikerne til å ikke avvise utredninger på landvind. Han er tydelig på at de vil gi mer igjen til kommunene i form av kraft til kostpris.  Zephyr har kartlagt at utslippene fra industrien i Østfold kan kuttes med 75 prosent ved elektrifisering, men da trengs mer kraft i form av landvind og bedre nett.

En av de kommunene i Østfold som lever med vindkraft er Marker og ordfører Theodor Bye delte hvordan dette har vært og fungerer i dag. Ja, det har vært debatt, men de lever godt med vindkraften. Områdene brukes mer og de har fått inntekter til kommuneøkonomien, men de ønsker mer verdi igjen til kommunen - og dette står på trappene. 

Er det håp for nettet i Østfold? Vi fikk også en nyttig status på nettilgangen i Østfold ved Anne Nysæther og Erik Jansen i Elvia. De jobber med å få ned ledetiden på nettprosjektene - og ta ut mer kapasitet i det eksiterende nettet- det er nemlig både raskere og billigere.  Ambisjonen er å tilgjengeliggjøre 20 prosent mer effekt på eksisterende nett. Her er det altså håp.

Kjernekraft i Norge? Håvard Kristiansen i Norsk kjernekraft ga oss innsikt i en ny energiform som vekker mye debatt, nemlig kjernekraft. Kjernekraft er like trygt og bærekraftig som sol og vind og at det finnes gode løsninger for avfallet, mener han. Kristiansen er også mer tidsoptimist enn kritikerne.

Taper naturen i kampen om arealene? Både kraftbransjen og kommunene ble utfordret på naturmangfold. Christian Steel fra Sabima mener vi har havnet i luksusfella for natur. Vi har satt oss i gjeld, og vi har ikke et system som fanger det opp i god nok grad. Vi har mer enn nok generell kunnskap til å vite hva vi skal gjøre. Nå trenger vi mer spesifikk kunnskap. Steel peker på at flere kommuner har blitt arealnøytrale. Finansnæringen, og stadig flere i næringslivet, begynner å snuse på naturrisiko – og at det må behandles på samme måte som klimarisiko.  Sabima og PwC har laget en praktisk veileder til arbeidet med naturrisiko i næringslivet og Østfold Energi har vært med i dette arbeidet. Veilederens fem-stegsmodell kan brukes til å legge en plan for naturpositiv omstilling. 

Karbonfangst- et lokalt industrieventyr vi kan tro på? Kenneth Juul i karbonfangstsselskapet Carbon Centric skal bygge verdens fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning i Rakkestad. I Østfold kan de kutte 50.000 tonn co2 fra avfallsforbrenning og papirindustri. Men også disse prosessene krever mer strøm. Er det et lokalt industrieventyr vi kan tro på? Ja, er svaret fra Kenneth på scenen i dag.  

Vi hadde en livlig debatt mot slutten med lokale politikere: Kan vi nå 40 TWh uten å gjøre vanlige folk forbanna? 

Takk til alle engasjerte representanter fra eierkommuner, påtroppende ordførere og lokalt næringsliv som deltok i dag. 


Fortsatt gode resultater i første halvår

Halvårsresultatet er på samme nivå som fjoråret. Selskapet bidrar med 442 millioner i skatter og avgifter. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode finansielle sikringer og fortsatt høy oppnådd kraftpris.

– Kraftprisene i Sør-Norge har holdt seg på et relativt høyt nivå. En varm midtvinter, bedret fyllingsgrad i magasinene og fallende gasspriser førte likevel til at kraftprisene falt tilbake fra de ekstreme nivåene vi opplevde i 2022, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Østfold Energi utbetalte i juni 387 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2022.

Halvårsrapport 2023

Utvikler vannkraften og satser på sol

Totalt produserte Østfold Energi 1 138 GWh i første halvår, som er 12 prosent høyere produksjon enn første halvår 2022.

Selskapet har størst vannkraftvirksomhet i Lærdal og her sørget godt tilsig og god disponering i magasinene for høy produksjon. I løpet av høsten åpner også nye Mørkedøla pumpe, en vannkraftutbygging som vil bidra til økt produksjon.

Østfold Energi investerer i solkraft og Norges første bakkemonterte solkraftverk, Solgrid Furuseth, forventes ferdigstilt i løpet av 2023.

Nye virksomheter i Østfold

Østfold Energi eies av alle kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold er et viktig område for utvikling av nye virksomheter. En av disse er Carbon Centric, som første halvår hentet inn 120 millioner kroner til karbonfangst. Selskapet planlegger byggingen av et fullskala karbonfangstanlegg ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad.

– Vi har store ambisjoner i det nye fylket og mye av utviklingen vår vil skje her. Et av initiativene våre er en investering på hydrogen gjennom selskapet Viken Hydrogen. Det første hydrogenprosjektet planlegges på Øra i Fredrikstad og er en direkte konsekvens av at vi vil være med å løse utfordringene med å redusere utslipp i regionen vår, sier Kroken

Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027. Dette tilsvarer forbruket til 7 500 eneboliger.

– Østfold trenger mer fornybar energi for å kutte utslipp, skape nye arbeidsplasser og være attraktiv for både eksisterende og ny industri, sier Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Flere nøkkeltall:

 • Driftsresultatet utgjør 790 millioner kroner, som er 64 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor
 • Oppnådd kraftpris ble 1 295 kr/MWh, mot 1 299 kr/MWh for samme periode i 2022
 • Vannkraftproduksjonen utgjør 1088 GWh, en økning på 12 prosent fra fjoråret
 • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 35 GWh, mot 32 GWh første halvår 2022.
 • Gevinsten på finansielle sikringer i kraftmarkedet ble 115 millioner kroner
 • Østfold Energi har investert 81 millioner kroner i egen produksjon og 18 millioner kroner i nye og deleide selskap i 1. halvår
 • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelser

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 05
to@ostfoldenergi.no

Trine Berg, direktør økonomi, finans og risiko
Tlf: 952 68 103
tb@ostfoldenergi.no


Ekstremværet «Hans»:
– Vi har høynet beredskapen 

«Hans» herjer fortsatt i deler av landet, og Østfold Energi følger situasjonen nøye. Kraftprodusenten har størst produksjon i Lærdalsområdet, og der har det vært betydelige nedbørsmengder de siste døgnene.  

–  Vi har høynet beredskapen i organisasjonen. Det så i utgangspunktet ut til at våre reguleringsområder i Lærdal ville ligge i utkanten av treffområdet til «Hans», men med utviklingen de siste dagene har lavtrykket også truffet våre områder, sier Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef i Østfold Energi. 

Tilsiget til magasinene i Lærdalsområdet har vært ekstremt høyt de siste dagene, men det forventes å avta de kommende dagene.


Kan ta imot vann i magasinene

Vassdragsreguleringer bidrar til å utjevne vannføringen, og kan ha betydelig flomdempende effekt.

–  Dette ser vi nå ved årets flom. Med vannføringene som er nå, uten reguleringer, ville det kunne blitt 50- årsflom i Lærdalsvassdraget. Men fordi vi nå holder tilbake vann, begrenser vi det til 5- årsflom, sier Olavsrud.

Dersom magasinene blir fulle, kan kraftprodusenten også stenge bekkeinntak, og vannet finner tilbake til sitt naturlige leie.

– I Naddvik kraftverk har vi god plass til å holde på vannet i magasinene våre.  I reguleringsområdet til Borgund kraftverk har tilsiget vært større. Der holdes det også igjen mye vann. Samtidig er det gjort tiltak for å fordele noe av tilsiget ut i terrenget, sier Olavsrud.

I Haldenvassdraget, hvor Østfold Energi eier kraftverkene Ørje og Brekke, går også produksjonen for fullt for å få mest mulig vann gjennom vassdraget og hjelpe til med å begrense flomskadene.

Saken oppdateres fortløpende.

 

Fra bekkeinntaket Bjordal i Lærdal

Sarpingene bader i overskuddsenergi

En som gleder seg over badetemperaturen på Superland er Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen- Evje. Han er ikke vond å be når han blir utfordret på bomba.

- Det er mye fint vær i Sarpsborg og jeg elsker å bade. Men når det er overskya som i dag er det ikke noe bedre enn å være her, sier den badeglade ordføreren.

At temperaturen på badelandet til Quality Hotel Sarpsborg alltid er stabil og høy, er ikke en tilfeldighet. I påsken fikk hotellet koblet seg på fjernvarmenettet. De byttet ut de gamle ustabile el-kjelene og bruker nå overskuddsvarme fra Borregaard.

I praksis betyr det at restvarmen fra fabrikken til Borregaard overføres som varmt vann i rør, rett til hotellet og badelandet. Det er vinn-vinn for klimaet, hotellet og badeglade ordførere.

Badenymfe: Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) bruker alle muligheter til å bade i en travel valgkamp før fylkesvalget.

Avlaster strømnettet

- Det er viktig at vi senker strømforbruket. Vi må bruke strømmen der den trengs og gjenbruke energi der vi kan. Derfor er jeg veldig fornøyd med at hotellet her har koblet seg på fjernvarmen fra sentrum, sier Martinsen- Evje.

Thomas Skogsrud, teknisk sjef på hotellet, er litt imponert over ordførerens badebombe-ferdigheter, men desto mer imponert over den nye løsningen med fjernvarme.

- Vi er en populær plass med høyt forbruk av varmtvann. Da vi koblet av elkjelene gikk energibruken ned, men det viktigste er at vi har fått stabil og høy varme i bassenget og dusjanlegget -  til glede for gjestene. At gjestene trives her er fokuset vårt, sier han.

Så langt har han bare sett fordeler.

- Vi bidrar til å avlaste strømnettet og får ned energibruken. I tillegg er det lite vedlikehold og mer driftssikkert enn før.  Vi vurderer nå om vi også skal koble på ventilasjonsanlegget, sier Skogsrud.

Teknisk sjef Thomas Skogsrud gleder seg over høyere temperaturer i badevannet og lavere energibruk

Flere kan koble seg på

Hotellet ligger i et område med mye utvikling. Snart kommer Kalnesparken, en helt ny bydel.  Det var også noe av bakgrunnen for at Østfold Energi tok jobben med å utvide fjernvarmenettet.

Etter måneder med boring under E6, var den nye overføringsledningen klar. Nå ligger alt til rette for at flere kan koble seg på fjernvarmen.

- Mye av veksten i Sarpsborg vil komme i dette området, fra Grålum i retning Sykehuset Østfold Kalnes. Da er det kjempeviktig at man tenker gjenbruk av energi fra fjernvarme. Det bidrar til å avlaste strømnettet, som har store kapasitetsutfordringer, sier Cato Andre` Strand, salg- og markedsansvarlig for fjernvarme i Østfold Energi.

Les også: Skal få mer energi fra Borregaard

Visste du at?

 • Totalt går det tapt cirka 20 TWh hvert år i overskuddsvarme fra norsk industri. Det utgjør like mye som 10 prosent av det årlige energiforbruket i Norge.
 • Fjernvarmen frakter varme gjennom varmt vann i rør under bakken og brukes til oppvarming av bygg og uteområder i kommunen.
 • Fjernvarme holder Sarpsborg stadion fri for snø og is om vinteren. Kruseløkka sykehjem i Sarpsborg koblet seg også på fjernvarme. Med det frigjorde de plass i strømnettet til å bygge elbilplasser.