Dramatisk kutt i utbytte til kommunene og mindre fornybar energi

- Jeg forventet en innstramming, men ikke på dette nivået. Når skatteskruen trekkes til så
voldsomt forverres bare situasjonen vi er i. Strømprisene vil ikke gå ned. Vi trenger mer
fornybar energi og ikke skatteskjerpelser som stopper utbygging, sier Oddmund Kroken,
administrerende direktør i Østfold Energi.

Dramatisk overføring av verdier
Regjeringens forslag innebærer innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, en kraftig økning
av grunnrenteskatten på vannkraft og i tillegg en ny ekstraordinær avgift på vann- og
vindkraft.

Kroken er bekymret for hva økningen vil gjøre med økonomien til kommunene og fylket som
eier selskapet. For Østfold Energi kan endringen innebære en økning i skatt på om lag 400
millioner kroner for 2022.

-Dette betyr redusert utbytte til våre eiere på om lag 250 millioner kroner. Regjeringens
forslag betyr i praksis en dramatisk overføring av verdier fra fylke og kommune og til staten,
sier han.

Kroken frykter også at økt skattenivå vil medføre behov for nedskrivning av verdier på
produksjonsanlegg som vil redusere resultatet ytterligere.

Færre fornybarprosjekter
Allerede siden forslaget ble kjent 28. september er det varslet om at fornybarprosjekter for
om lag 30 milliarder kroner legges i skuffen. Østfold Energi har nylig startet utbyggingen av
et vannkraftprosjekt i elva Mørkedøla i Lærdal. Slike prosjekter vil det bli færre av ifølge
Kroken.

-Dette er dramatisk og er med på å holde strømprisene høye. Vi er beredt på å bidra noe
mer i den ekstreme kraftprissituasjonen vi er i, men disse skjerpelsene er for kraftige. Det er
mangel på fornybar energi som er problemet vi står i nå. Da kan man ikke skatte i hjel det
man vil ha mer av, sier han.

Store konsekvenser
Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil
medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent. Næringen frykter at flere
vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

-Skatteskjerpelsene rammer ikke bare Østfold Energi og investeringsevnen vår i mer fornybar
energi. Den rammer i stor grad også våre offentlige eiere. Den dramatiske skatteskjerpingen
går til staten, og ikke til kommunene og fylket. Konsekvensene for eierne våre er lavere
utbytte, sier Kroken

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
E-post: to@ostfoldenergi.no


Godt halvårsresultat og økt skatt

Østfold Energi hadde en omsetning på 922 millioner kroner i første halvår og fikk et resultat på 300 millioner kroner etter skatt. Samme periode i fjor var resultatet 102 millioner kroner. Samtidig bidrar selskapet med rekordhøye 426 millioner kroner i skatter og avgifter i første halvår 2022.

Last ned Halvårsrapport 2022

- Vi leverer gode resultater, men bakteppet er svært alvorlig.  Energimarkedet er under et voldsomt press og etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Krigen i Ukraina og kutt i gassleveransene fra Russland har ført til svært høye kontinentale kraftpriser. Samtidig har lite nedbør og lave magasinfyllinger i Sør-Norge bidratt til de høye prisene. Vi er nå i en situasjon som er ekstraordinær og svært krevende for husholdningene og næringslivet, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Last ned pressebilde

 

Østfold Energi utbetalte i april 190 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2021.

Sparer på vannet
I første halvår hadde Østfold Energi en nedgang i vannkraftproduksjonen på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Vi har hatt lavere tilsig til magasinene våre enn normalt i første halvår. Samtidig har vi ønsket å spare på vannet for å ha godt med vann i vannmagasinene inn mot vinteren. Totalt sett ga dette en nedgang i vannkraftproduksjonen, sier Kroken.

Produsert volum i første halvår ble 970 GWh. Det er 19 prosent lavere enn 2021 og 10 prosent under normalproduksjonen for halvåret. Østfold Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris på 130 øre/kWh første halvår. Det er 17 prosent lavere enn snittprisen i området NO5, hvor selskapet har hovedtyngden av sin produksjon, og skyldes kraft som er sikret til fastpris.

Mer fornybart
Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027.

-Utbyggingen i elva Mørkedøla i Lærdal er i gang og vil bidra til økt vannkraftproduksjon. Vi satser også på solkraft gjennom deleide selskaper. Solgrid har fått konsesjon for Norges første bakkemonterte solkraftverk. Kraftverket vil bygges i løpet av høsten 2022. Selskapet Soleie har god driv på installasjon og utleie av solcellepaneler på store tak, sier Kroken.

Selskapet jobber også med å etablere karbonfangst fra avfallsforbrenning, utvider fjernvarmenettet i Østfold og utvikler lokale prosjekter for ny grønn industri. Et viktig mål er å bidra til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser.

Flere nøkkeltall:

  • Driftsresultatet endte på 685 millioner kroner.
  • Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet har bidratt med 57 millioner kroner til resultatet. Det er en økning på 43 millioner kroner fra samme periode i 2021.
  • Tap på sikringer i første halvår utgjorde 194 millioner kroner.
  • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 32 GWh mot 35 GWh første halvår 2021.
  • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelser


Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, varme og sol. 96 prosent av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold.

Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft. Selskapet har 55 ansatte og er lokalisert i Sarpsborg, Rakkestad og Lærdal.


Grønt rammeverk i Østfold Energi

- Østfold Energi har i sin strategiske satsning å tenke bærekraft i alt vi gjør. Dette betyr at vårt finansielle arbeid også må være bygd opp rundt bærekraft, sier Bengt Petter Johansen, finanssjef i Østfold Energi.

Grønne obligasjoner

Et grønt rammeverk er en klassifiseringsordning basert på ICMA Green Bond Principles som støtter opp under FNs bærekraftsmål. Det er en vurdering av virksomheten sett i forhold til Paris-avtalen om global oppvarming.

- Hvordan man inkluderer informasjon om bærekraft i et finansielt system er krevende, men ekstremt viktig. Gjennom prinsippene til ICMA har vi fått gode verktøy for hvordan vi skal håndtere dette. Våre fremtidige obligasjonslån vil i stor grad være grønne obligasjoner, sier Johansen.

-Må tørre å bli sett i kortene

Rammeverket til Østfold Energi er tredjepartsvurdert av CICERO Shades of Green. Selskapets finansieringsformål er rangert som «dark green» og governance som «good».

- Vi er stolte av klassifiseringen fra CICERO. At vårt rammeverk er verifisert av en tredjepart er helt sentralt. Det holder ikke lenger at vi selv synes vi er grønne. Vi må kunne kvantifisere bærekraft og tørre å bli sett i kortene. Hvis ikke er det umulig for oss å bli bedre, sier Anna Sara Fjeld, bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Les mer:

 

 

 


Slik bidrar vi til fellesskapet

I 2021 tilførte vi samfunnet 921 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren over viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2021. Tall i MNOK.

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2021 utgjorde det 190 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2021 investerte vi totalt 123 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 53 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Årsrapport 2021 og Bærekraftsrapport 2021


Rekordinntekter fra Østfold Energi til fellesskapet

De høye kraftprisene gjør at Østfold Energi leverer et resultat etter skatt på 292 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 208 millioner kroner fra 2020. 

Read more


Intensjonsavtale om sammenslåing

Selskapenes virksomheter er i hovedsak vannkraftproduksjon lokalisert i Salten og Helgelandsregionen.

Børsmelding: SISO Energi AS (SISO), et selskap eid av Østfold Energi AS (ØE (50%) og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS sitt heleide datterselskap NTE Energi AS (NTE) (50%), har inngått en intensjonsavtale med Salten Kraftsamband AS (SKS) om en mulig sammenslåing mellom de to selskapene

Transaksjonen er tenkt gjennomført ved at NTE og ØE mottar aksjer i SKS mot å skyte inn sine aksjer i SISO og et eventuelt kontantvederlag i en kapitalforhøyelse i SKS. Etter gjennomføring av Transaksjonen vil NTE og ØE eie minimum 17 prosent hver i SKS.

Inngåelse av en transaksjonsavtale og gjennomføring av Transaksjonen er bl.a. betinget av

  • gjennomføring av juridisk, finansiell og teknisk due diligence,
  • enighet om betingelsene for transaksjonen, herunder bytteforhold,
  • nødvendige vedtak av styrene i partene og samtykker fra begge selskapenes eiere, og
  • nødvendige myndighetsgodkjenninger.

Kontaktinfo:

Morten Karlsen, Østfold Energi, telefon 95284065

 

 

 


Sterkt halvårsresultat for Østfold Energi

Østfold Energi leverer et resultat på 102 millioner kroner i første halvår 2021. Det er 66 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
-Gode resultater gir muskler til å utvikle mer fornybar energi og ny grønn industri, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more


Tilfredsstillende resultater i et krevende år

Lave kraftpriser preger resultatet til Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020 - en halvering i forhold til 2019.

Read more


Ny utbyttemodell for Østfold Energi

Eierne i Østfold Energi har vedtatt en ny og mer forutsigbar utbyttemodell for det lokale kraftselskapet.

Read more


Lave kraftpriser preger første halvår

Østfold Energis resultat etter første halvår ble 36 millioner kroner, mot 113 millioner kroner i fjor. Samtidig foreslår styret å betale utbytte til eierne for 2019.

Read more