Godt resultat gir solid utbytte til Østfold-samfunnet 

Østfold Energi fikk i 2023 et sterkt årsresultat på 539 millioner kroner etter skatt. Styret foreslår et utbytte til eierne på 350 millioner kroner. 

Høy produksjon og relativt høye kraftpriser, spesielt i begynnelsen av året, bidrar til det gode resultatet. Dette gjør at Østfold Energi kan levere et solid utbytte til de offentlige eierne; Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold, samt Aurskog- Høland kommune.  

Samtidig bidrar selskapet med 1,1 milliarder kroner i skatter og avgifter.

Års- og bærekraftsrapport 2023
 

Høyere produksjon
Selv om kraftprisene var høyere enn normalen, var de betraktelig lavere enn ekstremåret 2022. De fallende europeiske gassprisene, en mild start på året og mye nedbør, bidro til at kraftprisene falt gradvis utover våren 2023. Årsprisen endte på 76,2 øre/kWh i prisområdet NO5, der Østfold Energi har store deler av sin kraftproduksjon.  

Totalt produserte Østfold Energi 2457 GWh i 2023. Dette er godt over normalproduksjon og 13 prosent høyere produksjon enn i 2022. Mye nedbør spesielt i tredje kvartal og god fyllingsgrad i magasinene ved inngangen til året er hovedårsakene til den høye produksjonen. Den oppnådde kraftprisen for vannkraftproduksjon ble på 86,4 øre/kWh. 

Driftsinntektene for 2023 endte på 1 623 millioner kroner, en nedgang på 38 prosent fra 2022. Resultatet etter skatt på 539 millioner kroner er 10 prosent lavere enn årsresultatet for 2022.   

- De gode resultatene de siste årene gjør at vi Østfold Energi er på god vei mot å levere på de ambisiøse målene vi har satt i konsernstrategien. Vi skal produsere mer fornybar energi, bidra til nye grønne arbeidsplasser og levere gode utbytter til våre offentlige eiere, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Store investeringer 

I løpet av 2023 har selskapet utvidet vannkraften, jobbet med vindkraftprosjekter på lands og til havs og bidratt til at Norges første storskala solkraftverk ble koblet til nettet.   

- Dersom vi skal ha forutsigbare kraftpriser og klare å kutte klimagassutslipp, må det bygges ut mer fornybar energi. Samtidig blir vår viktige oppgave framover å finne løsninger som balanserer økt energiproduksjon med naturvern og lokal aksept, sier Kroken.

De neste fem årene har Østfold Energi ambisjoner om å investere om lag 1,5 milliarder kroner i eksisterende vannkraftanlegg og nye satsinger. Selskapet har blant annet nylig besluttet å bygge Gravdalen vannkraftverk i Lærdal.  

 

Fordeling av foreslått utbytte: 

Østfold Energis eiere  Utbytte, MNOK 
Østfold fylkeskommune: 45 %  157,5 
Sarpsborg kommune: 15,23 %  53,3 
Indre Østfold kommune 10,74 %  37,6 
Moss kommune: 7,96 %  27,9 
Halden kommune: 7,67 %  26,8 
Fredrikstad kommune: 5,66 %  19,8 
Våler kommune; 1,52 %  5,3 
Aremark kommune: 1,45 %  5,1 
Marker kommune: 1,49 %  5,2 
Skiptvet kommune: 1,49 %  5,2 
Aurskog Høland kommune: 1,44 %  5,0 
Rakkestad kommune: 0,14 %  0,5 
Råde kommune: 0, 13 %  0,4 
Hvaler kommune: 0, 08 %  0,3 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Trine Berg, direktør finans, økonomi og risiko
E-post: tb@ostfoldenergi.no
Tlf.: 952 68 103
 

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
E-post: to@ostfoldenergi.no
Tlf.: 976 57 905
 


Fortsatt gode resultater i første halvår

Halvårsresultatet er på samme nivå som fjoråret. Selskapet bidrar med 442 millioner i skatter og avgifter. Resultatet preges av høy kraftproduksjon, gode finansielle sikringer og fortsatt høy oppnådd kraftpris.

– Kraftprisene i Sør-Norge har holdt seg på et relativt høyt nivå. En varm midtvinter, bedret fyllingsgrad i magasinene og fallende gasspriser førte likevel til at kraftprisene falt tilbake fra de ekstreme nivåene vi opplevde i 2022, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Østfold Energi utbetalte i juni 387 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2022.

Halvårsrapport 2023

Utvikler vannkraften og satser på sol

Totalt produserte Østfold Energi 1 138 GWh i første halvår, som er 12 prosent høyere produksjon enn første halvår 2022.

Selskapet har størst vannkraftvirksomhet i Lærdal og her sørget godt tilsig og god disponering i magasinene for høy produksjon. I løpet av høsten åpner også nye Mørkedøla pumpe, en vannkraftutbygging som vil bidra til økt produksjon.

Østfold Energi investerer i solkraft og Norges første bakkemonterte solkraftverk, Solgrid Furuseth, forventes ferdigstilt i løpet av 2023.

Nye virksomheter i Østfold

Østfold Energi eies av alle kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold er et viktig område for utvikling av nye virksomheter. En av disse er Carbon Centric, som første halvår hentet inn 120 millioner kroner til karbonfangst. Selskapet planlegger byggingen av et fullskala karbonfangstanlegg ved Østfold Energis avfallsforbrenningsanlegg i Rakkestad.

– Vi har store ambisjoner i det nye fylket og mye av utviklingen vår vil skje her. Et av initiativene våre er en investering på hydrogen gjennom selskapet Viken Hydrogen. Det første hydrogenprosjektet planlegges på Øra i Fredrikstad og er en direkte konsekvens av at vi vil være med å løse utfordringene med å redusere utslipp i regionen vår, sier Kroken

Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027. Dette tilsvarer forbruket til 7 500 eneboliger.

– Østfold trenger mer fornybar energi for å kutte utslipp, skape nye arbeidsplasser og være attraktiv for både eksisterende og ny industri, sier Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Flere nøkkeltall:

 • Driftsresultatet utgjør 790 millioner kroner, som er 64 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor
 • Oppnådd kraftpris ble 1 295 kr/MWh, mot 1 299 kr/MWh for samme periode i 2022
 • Vannkraftproduksjonen utgjør 1088 GWh, en økning på 12 prosent fra fjoråret
 • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 35 GWh, mot 32 GWh første halvår 2022.
 • Gevinsten på finansielle sikringer i kraftmarkedet ble 115 millioner kroner
 • Østfold Energi har investert 81 millioner kroner i egen produksjon og 18 millioner kroner i nye og deleide selskap i 1. halvår
 • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelser

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 05
to@ostfoldenergi.no

Trine Berg, direktør økonomi, finans og risiko
Tlf: 952 68 103
tb@ostfoldenergi.no


Østfold Energi med rekordresultat - tredobler skatten

Resultatveksten er drevet av de svært høye kraftprisene gjennom året. De bakenforliggende årsakene er krigen i Ukraina og Russlands stopp av gassleveranser til Europa.

Omsetningen i 2022 ble 2,6 milliarder kroner og resultatet før skatt ble 2,06 milliarder kroner. Oppnådd kraftpris for egen vannkraftproduksjon endte på 1755 kr/MWh, noe som er over dobbelt så høyt som året før.

-Prisnivået vi opplevde i 2022 er ikke bærekraftig, verken for folk eller næringsliv. Samtidig er vi offentlig eid og det gode resultatet gjør at vi gir tilbake 2 milliarder kroner til samfunnet i form av utbytte til kommunene, skatter og avgifter, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Styret foreslår å utbetale et utbytte for 2022 på 387 millioner kroner til eierne, som er kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

Østfold Energis års- og bærekraftsrapport for 2022

Mer til staten og mindre til nye investeringer

Regjeringen innførte i fjor høst skjerpede skatter for vannkraft. Det medførte at 77 prosent av konsernets resultat før skatt går tilbake til samfunnet i form av grunnrenteskatt, selskapsskatt, eiendomsskatt og høyprisbidrag.

- Uten økningen i grunnrenteskatten, og innføringen av det midlertidige høyprisbidraget, hadde resultatet etter skatt vært nesten 270 millioner kroner høyere. Det betyr lavere utbytte til kommunene og mindre penger til å investere i fornybar energi, sier Kroken.

Investerte 251 millioner kroner

Østfold Energi har investert 184 millioner kroner i kraftvirksomheten. Selskapet øker vannkraftproduksjonen fra Lærdalselva og startet i 2021 byggingen av Mørkedøla pumpe. Også 100 år gamle Brekke kraftverk i Halden har vært gjennom en oppgradering, som øker både produksjonen og levetiden på anlegget.

Østfold Energi utvikler nye virksomheter i samarbeid med partnere på flere områder. I 2022 ble det investert 67 millioner kroner i deleide selskap. Spesielt solkraftsatsingen gjennom Soleie og Solgrid har skutt fart det siste året. I mai 2022 fikk Solgrid Norges første konsesjon for solkraftverk - en milepæl for utvikling av storskala solkraft i landet.

-Vi trenger mer kraftproduksjon og solkraft er et kjærkomment bidrag, spesielt i vår region hvor det er underskudd på kraft. Det er viktig at vi øker kraftproduksjonen lokalt slik at industriutviklingen og elektrifiseringen i Østfold ikke stopper opp, sier Kroken.

Stort steg innen havvind og karbonfangst

Gjennom det deleide selskapet Zephyr har Østfold Energi tatt store steg innen havvind med utviklingen av to store havvindparker utenfor svenskekysten, i samarbeid med Vattenfall. Potensialet i disse parkene utgjør over 10 TWh ny produksjon.

-Den mest banebrytende satsingen vår er likevel innen karbonfangst gjennom Carbon Centric. Dette er et selskap som nå skal bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad. Ambisjonen videre er å fange så mye CO2 som mulig ved andre avfallsforbrenningsanlegg i Norge, Norden og Europa, sier Kroken.

Finansielle nøkkeltall:

 • 595 millioner kroner i resultat etter skatt
 • 2 632 millioner kroner i omsetning
 • 2 018 millioner kroner i driftsresultat
 • Egenkapitalandel er 45,5 prosent og netto positiv rentebærende gjeld er 1 223 millioner kroner
 • Investeringer for 251 millioner kroner. Av dette gikk 67 millioner kroner til nye virksomheter og deleide selskap og 184 millioner kroner til investeringer i kraftproduksjonen.
 • Den totale kraftproduksjonen var på 2,2 TWh

 

Styrets forslag til utbytte, fordelt på eiere:

 

Viken fylkeskommune  174 150 000
Sarpsborg kommune  58 929 043
Halden kommune  29 671 843
Moss kommune  30 821 786
Fredrikstad kommune  21 904 200
Indre Østfold kommune  41 580 386
Skiptvet kommune  5 771 829
Marker kommune  5 760 771
Aremark kommune  5 617 029
Aurskog-Høland  5 572 800
Våler kommune  5 893 457
Rakkestad kommune  536 271
Råde kommune  492 043
Hvaler kommune  298 543

 

 

For mer informasjon, kontakt:

Trine Berg, Direktør økonomi, finans og risiko
952 68 103
tb@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud, kommunikasjonssjef
976 57 905
to@ostfoldenergi.no


Dramatisk kutt i utbytte til kommunene og mindre fornybar energi

- Jeg forventet en innstramming, men ikke på dette nivået. Når skatteskruen trekkes til så
voldsomt forverres bare situasjonen vi er i. Strømprisene vil ikke gå ned. Vi trenger mer
fornybar energi og ikke skatteskjerpelser som stopper utbygging, sier Oddmund Kroken,
administrerende direktør i Østfold Energi.

Dramatisk overføring av verdier
Regjeringens forslag innebærer innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, en kraftig økning
av grunnrenteskatten på vannkraft og i tillegg en ny ekstraordinær avgift på vann- og
vindkraft.

Kroken er bekymret for hva økningen vil gjøre med økonomien til kommunene og fylket som
eier selskapet. For Østfold Energi kan endringen innebære en økning i skatt på om lag 400
millioner kroner for 2022.

-Dette betyr redusert utbytte til våre eiere på om lag 250 millioner kroner. Regjeringens
forslag betyr i praksis en dramatisk overføring av verdier fra fylke og kommune og til staten,
sier han.

Kroken frykter også at økt skattenivå vil medføre behov for nedskrivning av verdier på
produksjonsanlegg som vil redusere resultatet ytterligere.

Færre fornybarprosjekter
Allerede siden forslaget ble kjent 28. september er det varslet om at fornybarprosjekter for
om lag 30 milliarder kroner legges i skuffen. Østfold Energi har nylig startet utbyggingen av
et vannkraftprosjekt i elva Mørkedøla i Lærdal. Slike prosjekter vil det bli færre av ifølge
Kroken.

-Dette er dramatisk og er med på å holde strømprisene høye. Vi er beredt på å bidra noe
mer i den ekstreme kraftprissituasjonen vi er i, men disse skjerpelsene er for kraftige. Det er
mangel på fornybar energi som er problemet vi står i nå. Da kan man ikke skatte i hjel det
man vil ha mer av, sier han.

Store konsekvenser
Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil
medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent. Næringen frykter at flere
vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

-Skatteskjerpelsene rammer ikke bare Østfold Energi og investeringsevnen vår i mer fornybar
energi. Den rammer i stor grad også våre offentlige eiere. Den dramatiske skatteskjerpingen
går til staten, og ikke til kommunene og fylket. Konsekvensene for eierne våre er lavere
utbytte, sier Kroken

 

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
E-post: to@ostfoldenergi.no


Godt halvårsresultat og økt skatt

Østfold Energi hadde en omsetning på 922 millioner kroner i første halvår og fikk et resultat på 300 millioner kroner etter skatt. Samme periode i fjor var resultatet 102 millioner kroner. Samtidig bidrar selskapet med rekordhøye 426 millioner kroner i skatter og avgifter i første halvår 2022.

Last ned Halvårsrapport 2022

- Vi leverer gode resultater, men bakteppet er svært alvorlig.  Energimarkedet er under et voldsomt press og etterspørselen er langt høyere enn tilbudet. Krigen i Ukraina og kutt i gassleveransene fra Russland har ført til svært høye kontinentale kraftpriser. Samtidig har lite nedbør og lave magasinfyllinger i Sør-Norge bidratt til de høye prisene. Vi er nå i en situasjon som er ekstraordinær og svært krevende for husholdningene og næringslivet, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Last ned pressebilde

 

Østfold Energi utbetalte i april 190 millioner kroner i utbytte til kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2021.

Sparer på vannet
I første halvår hadde Østfold Energi en nedgang i vannkraftproduksjonen på 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Vi har hatt lavere tilsig til magasinene våre enn normalt i første halvår. Samtidig har vi ønsket å spare på vannet for å ha godt med vann i vannmagasinene inn mot vinteren. Totalt sett ga dette en nedgang i vannkraftproduksjonen, sier Kroken.

Produsert volum i første halvår ble 970 GWh. Det er 19 prosent lavere enn 2021 og 10 prosent under normalproduksjonen for halvåret. Østfold Energi oppnådde en gjennomsnittlig kraftpris på 130 øre/kWh første halvår. Det er 17 prosent lavere enn snittprisen i området NO5, hvor selskapet har hovedtyngden av sin produksjon, og skyldes kraft som er sikret til fastpris.

Mer fornybart
Østfold Energi har som mål å bygge ut 150 GWh ny fornybarproduksjon innen 2027.

-Utbyggingen i elva Mørkedøla i Lærdal er i gang og vil bidra til økt vannkraftproduksjon. Vi satser også på solkraft gjennom deleide selskaper. Solgrid har fått konsesjon for Norges første bakkemonterte solkraftverk. Kraftverket vil bygges i løpet av høsten 2022. Selskapet Soleie har god driv på installasjon og utleie av solcellepaneler på store tak, sier Kroken.

Selskapet jobber også med å etablere karbonfangst fra avfallsforbrenning, utvider fjernvarmenettet i Østfold og utvikler lokale prosjekter for ny grønn industri. Et viktig mål er å bidra til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser.

Flere nøkkeltall:

 • Driftsresultatet endte på 685 millioner kroner.
 • Tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet har bidratt med 57 millioner kroner til resultatet. Det er en økning på 43 millioner kroner fra samme periode i 2021.
 • Tap på sikringer i første halvår utgjorde 194 millioner kroner.
 • Den totale produksjonen fra fjernvarme ble 32 GWh mot 35 GWh første halvår 2021.
 • Selskapet hadde ingen skader med fravær og ingen alvorlige miljøhendelser


Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, varme og sol. 96 prosent av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold.

Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft. Selskapet har 55 ansatte og er lokalisert i Sarpsborg, Rakkestad og Lærdal.


Grønt rammeverk i Østfold Energi

- Østfold Energi har i sin strategiske satsning å tenke bærekraft i alt vi gjør. Dette betyr at vårt finansielle arbeid også må være bygd opp rundt bærekraft, sier Bengt Petter Johansen, finanssjef i Østfold Energi.

Grønne obligasjoner

Et grønt rammeverk er en klassifiseringsordning basert på ICMA Green Bond Principles som støtter opp under FNs bærekraftsmål. Det er en vurdering av virksomheten sett i forhold til Paris-avtalen om global oppvarming.

- Hvordan man inkluderer informasjon om bærekraft i et finansielt system er krevende, men ekstremt viktig. Gjennom prinsippene til ICMA har vi fått gode verktøy for hvordan vi skal håndtere dette. Våre fremtidige obligasjonslån vil i stor grad være grønne obligasjoner, sier Johansen.

-Må tørre å bli sett i kortene

Rammeverket til Østfold Energi er tredjepartsvurdert av CICERO Shades of Green. Selskapets finansieringsformål er rangert som «dark green» og governance som «good».

- Vi er stolte av klassifiseringen fra CICERO. At vårt rammeverk er verifisert av en tredjepart er helt sentralt. Det holder ikke lenger at vi selv synes vi er grønne. Vi må kunne kvantifisere bærekraft og tørre å bli sett i kortene. Hvis ikke er det umulig for oss å bli bedre, sier Anna Sara Fjeld, bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Les mer:

 

 

 


Slik bidrar vi til fellesskapet

I 2021 tilførte vi samfunnet 921 millioner kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren over viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2021. Tall i MNOK.

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2021 utgjorde det 190 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2021 investerte vi totalt 123 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 53 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Årsrapport 2021 og Bærekraftsrapport 2021


Rekordinntekter fra Østfold Energi til fellesskapet

De høye kraftprisene gjør at Østfold Energi leverer et resultat etter skatt på 292 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 208 millioner kroner fra 2020. 

Read more


Intensjonsavtale om sammenslåing

Selskapenes virksomheter er i hovedsak vannkraftproduksjon lokalisert i Salten og Helgelandsregionen.

Børsmelding: SISO Energi AS (SISO), et selskap eid av Østfold Energi AS (ØE (50%) og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS sitt heleide datterselskap NTE Energi AS (NTE) (50%), har inngått en intensjonsavtale med Salten Kraftsamband AS (SKS) om en mulig sammenslåing mellom de to selskapene

Transaksjonen er tenkt gjennomført ved at NTE og ØE mottar aksjer i SKS mot å skyte inn sine aksjer i SISO og et eventuelt kontantvederlag i en kapitalforhøyelse i SKS. Etter gjennomføring av Transaksjonen vil NTE og ØE eie minimum 17 prosent hver i SKS.

Inngåelse av en transaksjonsavtale og gjennomføring av Transaksjonen er bl.a. betinget av

 • gjennomføring av juridisk, finansiell og teknisk due diligence,
 • enighet om betingelsene for transaksjonen, herunder bytteforhold,
 • nødvendige vedtak av styrene i partene og samtykker fra begge selskapenes eiere, og
 • nødvendige myndighetsgodkjenninger.

Kontaktinfo:

Morten Karlsen, Østfold Energi, telefon 95284065

 

 

 


Sterkt halvårsresultat for Østfold Energi

Østfold Energi leverer et resultat på 102 millioner kroner i første halvår 2021. Det er 66 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
-Gode resultater gir muskler til å utvikle mer fornybar energi og ny grønn industri, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Read more