-Datasenter regnes som den raskest voksende kraftintensive industrien i verden. Interessen for ren norsk kraft er historisk høy, sier Martin F. Vatne i Østfold Energi. 

Etterspørselen etter lagringskapasitet i skyen er større enn noensinne og det er en betydelig vekst knyttet til etableringen av store datasentre i hele verden. McKinsey-toppene Frithjof Norman Lund og Martin Bech Holte er noen av dem som peker på datasenter som ett av 11 mulige industrieventyr for Norge i tiden fremover. Det samme viser en analyse fra Menon Economics, som har kartlagt ringvirkningene dersom Norge klarer å lokke til seg store sentre for datalagring, slik både Belgia og Sverige har gjort. 

Kraftkrevende industri 

Datalagring krever store mengder strøm og skal veksten være bærekraftig, trenger verdens datasentre fornybar energi. Statnett opplever også en eksplosiv vekst i tallet på kunder som ønsker å koble seg til strømnettet i Norge. 

-Vi har lave kraftpriser, god tilgang på fornybar energi, stabile politiske rammebetingelser og god fiberkapasitet. Aktørene er her og leter, men de virkelig store datasenterprosjektene har ikke blitt realisert ennå, sier Martin F. Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. 

Hasle og Våler på kartet

Utvikling av datasenter for de store aktørene er derfor et viktig satsingsområde for Østfold Energi. 

-Østfold sitter på noen av de sterkeste nettpunktene i Norge og grønn kraft. I tillegg har vi kort vei til Europa, kompetent arbeidskraft og flere gunstige arealer med tilgang til kjøling, sier Vatne. 

– Vi jobber nå med å utvikle to områder i Østfold for store datasenter og annen kraftintensiv industri, som batterifabrikker.  De områdene som er aktuelle er på Hasle i Sarpsborg og i Våler. 

Ambisjonen er å utvikle prospektene og etablere industri innen 2023. Østfold Energi har stiftet selskaper sammen med Sarpsborg kommune og Våler kommune og jobber nå med regulering og avtaleforhold. 

Våre anslag på antall arbeidsplasser på et fullt utbygd datasenter av denne størrelsen ligger på om lag 350-500 årsverk.

Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling

Vil gi arbeidsplasser

Det planlagte datasenteret på Hasle er et eksempel på et prosjekt som kan gi et betydelig antall arbeidsplasser. Å få fart på næringsutviklingen og skape nye arbeidsplasser i Østfold er viktigere enn noensinne. 

-En datasenterpark bygges i flere trinn. Våre anslag på antall arbeidsplasser på et fullt utbygd datasenter av denne størrelsen  ligger på om lag 350-500 årsverk. Til forskjell fra andre datasenter i Norge satses det her i den såkalte  hyperscale-kategorien, som  er i 30-50  ganger større  målt i  areal og energiforbruk.  Derfor finnes det  ikke relevant  sammenligningsgrunnlag av denne størrelsen i Norge. Det nærmeste sammenlignbare datasenteret er Facebooks anlegg i Luleå, hvor det per nå  før byggetrinn tre,  er 350 direkte ansatte og 1500 arbeidsplasser med tilknytning til datasenteret, sier Vatne. 

-Vi kan fjerne utslipp ved å bruke spillvarme, fjernvarme, sol, småskala vind, batterier og ladekonsepter for å løse energibehovet til industrielle område, sier Martin F. Vatne i Østfold Energi.

Mer fornybar energi 

Østfold Energis resultat er sterkt knyttet til kraftprisen. Derfor er det viktig å utvikle nye lønnsomme forretningsområder – som også skaper arbeidsplasser lokalt og bidrar til å kutte klimagassutslipp.   

-Samtidig som vi satser på ny kraftkrevende industri som datasenter, jobber vi også med å bygge nye fornybare energisystemer, sier Vatne. 

Om lag 20 prosent av klimagassutslippene i Viken er knyttet til industri, energiproduksjon, oppvarming og sjøfart.   

-Vi kan fjerne utslipp ved å bruke spillvarme, fjernvarme, sol, småskala vind, batterier og ladekonsepter. Ambisjonen er å tilby nye fornybare energisystem til tilsvarende eller lavere kost enn industrieiere og byggherrer har i dag. Vi tar investeringene og drifter anleggene slik at de kan fokusere på kjerneaktivitetene sine, sier Vatne. 

Selv om Norge har et kraftoverskudd i dag vil ny industri og økt elektrifisering kreve store mengder ny fornybar energi.   

-Vi ønsker å bidra til å skape mer fornybar elektrisk kraft, slik at vi har energi nok til å kunne fjerne mer klimagasser fra fossile kilder. Ambisjonen er å utnytte sol som energiform, samt vurdere småskala vind i industrielle områder og ved veier og teste ut ny teknologi, sier Vatne. 


Les flere nyheter