Østfold Energi går i gang med en stor fjernvarmejobb i Sarpsborg denne sommeren, når det skal leveres fjernvarme til Husqvarna og Tingvollheimen. Arbeidene starter opp i juni, og vil føre til endret kjøremønster i en periode.

Østfold Energi inngikk tidligere i vår avtalene om fjernvarmeleveranse til Husqvarna og Tingvollheimen, og i tiden fremover skal man utfase dagens oljekjeler på Husqvarna og erstatte varmepumpen på Tingvollheimen. I den forbindelse skal Østfold Energi legge en ny trasé for fjernvarme. Dette vil føre til noen trafikale ulemper og støy, forteller Cato Strand, salgs- og markedsansvarlig i Østfold Energi.

Ber folk om å være oppmerksomme

Traseen vil strekke seg fra Tunejordet (A-K maskiner) og frem til de to lokasjonene. Som følge av dette vil den ene kjørebanen i Hunnskinnsveien være stengt fra Tunevannveien og frem til Lilletunveien (A-K maskiner). Traseen vil deretter fortsette langs gangstien ved Tunevannet og frem til Trøskenveien – og videre frem til Husqvarna. Det vil bli godt skiltet i den aktuelle perioden. Noe støy og støv fra anleggsmaskinene må påberegnes.

Entreprenøren B.T. Rørsystem AS vil under arbeidene sikre områdene på en forskriftsmessig måte. Beboere fra berørte eiendommer bes likevel om å være ekstra oppmerksomme og snakke med barna sine om faremomenter ved anleggsområdet, samt om anleggstrafikken. Det vil bli behov for å stenge av deler av veier, fortau og gangveier mens arbeidene pågår, men entreprenøren vil sikre ankomst til eiendommene på best mulig måte.

STOR JOBB: Salgs- og markedsansvarlig Cato Strand i Østfold Energi forteller om en stor fjernvarmejobb som skal gjøres i Sarpsborg, og at arbeidet vil føre til noe støy og endret kjøremønster i perioder.

Arbeid i fire faser

Gravearbeidene går i gang i uke 24, og i første omgang skal det etableres en grøftetrasé i venstre felt i Hundskinnsveien, og langs gangstien ved Tunevannet. Arbeidene er inndelt i fire faser og vil pågå i følgende rekkefølge: graving, legging av rør, sveising av rør og fylling av grøfter. Avslutningsvis vil toppdekket bli reetablert til sin opprinnelige standard.

– Hver grøfteetappe vil normalt stå åpen i tre til fem uker, og i denne perioden vil det være redusert fremkommelighet. Vi vil i denne perioden legge kjøreplater der grøftene krysser stikkveier, og gangbruer til butikker og inngangsdører for å gjøre ankomsten best mulig. Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidet vårt med fjernvarmenettet medfører, sier Strand.

Østfold Energi AS samarbeider med Arco Entreprenør, COWI AS og BT Rørsystem om fjernvarmeutbygging til Husqvarna og Tingvollheimen.

Miljøvennlig fjernvarme

Østfold Energi AS produserer energi fra fornybare kilder (vann, vind og varme). Fjernvarme er et viktig satsingsområde for selskapet. Et fjernvarmeanlegg kan forsyne en hel bydel eller flere bygg med energi til oppvarming og tappevann. Varmen produseres først i en sentral, før den fraktes til kunden som varmt vann i rør. Fjernvarmen er fornybar fordi den bruker energiressurser som er til overs, blant annet fra industri eller avfallsforbrenning.

VIKTIG SATSING: Fjernvarme er et viktig satsingsområde for Østfold Energi. I sommer starter arbeidene med å levere fjernvarme til Husqvarna og Tingvollheimen opp.

Ny fjernvarmeledning fra Tunejordet til Trøskenveien:

  • Gravetraseen er på totalt 1400 meter, og gravearbeidene utføres av Arco Entreprenør
  • BT Rørsystem er hovedentreprenør i prosjektet
  • COWI er prosjekterende aktør, og har i samarbeid med Sarpsborg kommune kommet frem til beste løsning

For mer informasjon ta kontakt

Cato Strand

Salgs- og markedsansvarlig

909 77 276

cs@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter