Som energiprodusent er målet vårt å være en industriell utvikler og pådriver for fornybarsamfunnet. Det gjør vi ved å finne nye løsninger på energirelaterte utfordringer.

Til nå har vi bygget opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft  (småskala vannkraft) og  Zephyr  (vindkraft).  For tiden jobber vi med å skalere opp Beyonder (effektbatterier),  Becour (digital plattform for opprinnelsesgarantier),  Soleie (sol på store tak) og Solgrid (storskala solkraftverk) og  Carbon Centric (karbonfangst).   

Fornybar energiproduksjon og elektrifisering er nøkkelen til å løse klimakrisen. Omstillingen gir nye bærekraftige forretningsmuligheter. Vi ser at gjennom strukturert forretningsutvikling kan vi bidra til omstillingen og samtidig skape verdier for våre eiere og lokalsamfunnene vi er engasjert i. 

 

Østfold Energi investerer derfor tid og penger i å utvikle ideer og virksomheter som 

  • fremmer det grønne skiftet og er relatert til energi
  • har et sannsynliggjort B2B marked
  • skalerer raskt nok
  • gir god nok avkastning i forhold til risiko
  • skaper ny kunnskap og/eller arbeidsplasser
  • ØE kan gi en strategisk fordel
  • differensierer oss fra spotprisen

Historien viser at vi lykkes best når vi bygger nye forretninger sammen med andre. Også i framtiden er vi avhengige av å tiltrekke oss ideer, kompetanse og partnere for å lykkes. Vi utvikler ideer og virksomheter gjennom næringsrettet forskning, aktivt eierskap og samarbeidsprosjekter. Har du en ide eller virksomhet du mener vi bør se på?  Ta i så fall kontakt med Paul Terje Espedal på pte@ostfoldenergi.no 

Energisystemer

Vi setter sammen helhetlige løsninger for energi til større byggherrer / næringsparker.

Her leverer vi energi, termisk og elektrisk, som et abonnement hvor vi bygger ut og drifter alt. Vi kombinerer de riktige energikildene basert på områdets beskaffenhet, og kombinerer elementer som vind, sol, fjernvarme, biogass og varmepumper for å finne en trygg, grønn og økonomisk fordelaktig energimix. Som en del av dette vurderer vi bruk av batterier og deltagelse i fleksibilitetsmarkeder. 

Østfold Energi jobber med flere næringsparker og større offentlige bygg i våre regioner for å etablere grønne, lokale systemer.

Er dette aktuelt for deg, kontakt: Marianne Riddervold Kahrs

Grønn industri

Østfold har en rekke fordeler knyttet til ny, grønn og kraftkrevende industri.

Vi ønsker å bidra til at regionen kan utvikle og etablere flere slike virksomheter lokalt. Eksempler kan være batterifabrikker, datasentre og hydrogenproduksjon, syntetisk fuel etc. Østfold Energi har allerede satsninger i utviklingsselskapene  DC Sarpsborg og KI Våler.

Les mer om prosjektene våre 

Kjernekraft

Kjernekraft er ikke et alternativ til fornybar energi, men det kan være et nyttig, fossilfritt supplement på sikt for å dekke kraftbehovet i regionen vår.  

Vi har derfor gått sammen med Halden kommune og Norsk Kjernekraft for å utrede og skaffe mer kunnskap om muligheten for å etablere kjernekraft i kommunen. Moderne kjernekraft har fordeler knyttet til areal, regulerbarhet og produksjonstimer, men er fortsatt kontroversielt med tanke på sikkerhet, avfall og brensel. Det er derfor mange spørsmål som må utredes og besvares godt.

Les mer om samarbeidet

Hydrogen

Vi tror hydrogen vil få en sentral plass i framtidens energisystem.  Bruk av grønt hydrogen må til for å kunne fjerne klimautslipp fra sektorer hvor batterier og elektrifisering ikke er et alternativ.  

Hydrogen er et nytt og spennende satsingsområde for oss. Østfold Energi er medeier i Vikenhydrogen og involvert i et hydrogenprosjekt på Borg havn i Fredrikstad, samt et hydrogen-initativ i Årdal. I tillegg gjør vi markedsundersøkelser knyttet til fremtidig betalingsvilje og etterspørsel i industrien i Østfold. 

45

Prosent

avkastning

9

selskaper

startet

76

arbeidsplasser

skapt

Kontakt oss