Ny grønn industri

Østfold har en rekke fordeler for ny, grønn, kraftkrevende industri. Vi jobber med tomteutvikling for å legge til rette for ny industri i regionen.

Østfold Energi forsyner Norge med kraft fra vann, vind, sol og fjernvarme. Samfunnet trenger mer fornybar energi og målet vårt er å øke produksjonen. Samtidig ser vi store muligheter for nye næringer i regionen vår.

Østfold har en rekke fordeler for ny, grønn, kraftkrevende industri. Vi vil bidra til at regionen får utviklet og etablert flere slike virksomheter lokalt – med et betydelig antall nye arbeidsplasser.

Vi har i dag to større utviklingsprosjekter. Disse er:

  • Hasle i Sarpsborg (BORG)
  • Gylderåsen i Våler (NIKE)

I tillegg arbeides det med å kartlegge flere steder som kan egne seg, blant annet i Halden. Se nærmere omtale nedenfor.

Hasle (BORG)

Hasle trafostasjon er et av de sterkeste knutepunktene for elektrisk kraft på Østlandet. Nærheten til Glomma gjør også at området har svært god tilgang til vann. Sarpsborg kommune startet planleggingen av Hasle-området i 2017, og har sammen med Østfold Energi et eget selskap for utviklingen. Selskapet heter DC Sarpsborg AS og har som oppgave å utvikle tomten for ny, grønn industri basert på fornybar kraft.

Status på prosjektet

Prosjektet er forsinket mot opprinnelig plan. Sommeren 2021 fremmet Statsforvalteren innsigelse mot kommuneplanen i Sarpsborg. Denne innsigelsen skapte usikkerhet om reguleringsarbeidet på Hasle, og planleggingen ble midlertidig stanset. Innsigelsen er nå løst, og planarbeidet startet opp igjen høsten 2022.

Målet er nå å få ferdig en reguleringsplan som kan vedtas høsten 2023. Reservasjonen av kraft fra Hasle trafostasjon er utløpt, og ny reservasjon må sendes. Dette planlegges gjort i første halvår 2023.

Gylderåsen (NIKE)

På Gylderåsen i Våler kommune lå tidligere et militæranlegg for luftvernmissiler. Missilsystemet het Nike, og anlegget ble nedlagt tidlig på 1990-tallet. Gylderåsen-tomta dekker totalt 2000 mål av området på og rundt dette anlegget, og har i flere år vært avsatt som regionalt næringsområde i fylkesplanen for Østfold.

Utviklingen av Gylderåsen gjøres av KI Våler AS, et selskap stiftet og eid av Våler kommune og Østfold Energi AS.  Arbeidet med reguleringsplanen startet i 2018. Parallelt har det pågått arbeid med å sikre elektrisk kraft fra Tegneby trafostasjon, som ligger tre kilometer nord for Gylderåsen. Tegneby ligger i Vestby kommune, og er sammen med Hasle et viktig knutepunkt for elektrisk kraft i regionen.

Status på prosjektet

Forslag til reguleringsplan for Gylderåsen ble ferdigstilt våren 2022 og sendt på høring i juni. Det forventes at reguleringsplanen kan bli vedtatt vinteren 2022-2023.

Gylderåsen har vakt interesse både nasjonalt og internasjonalt. I 2021 gjennomførte Panasonic, Equinor og Hydro en innledende kartlegging av over 100 tomter i Norge for ny, storskala batteriproduksjon. Gylderåsen kom ut som én av de fire beste tomtene i denne kartleggingen.

Andre prosjekter

I tillegg til Hasle og Gylderåsen ønsker vi å finne flere tomter som kan egne seg for ny, grønn industri. Østfold Energi har inngått samarbeid med Halden kommune og stiftet selskapet Green Halden AS, med formål å identifisere liknende tomter der. Det er også vårt mål å finne flere tomter andre steder i regionen. Stikkord er stort areal, elektrisk kraft, tilgang til vann og veiadkomst.