I Lærdalselva skal laksen leve godt sammen med regulerbar vannkraft.

For Lærdalselva og laksen er nok vann og stabil vannføring en av de viktigste grunnlagene for liv. For oss
betyr det i praksis at vi må være skånsomme i måten vi kjører kraftverkene våre, slik at det ikke
forekommer raske vannstandsendringer i elva. I tillegg til eksisterende retningslinjer som hensyntar dette,
gjennomfører vi tiltak i elva slik at vi på best mulig måte kan tilrettelegge for både fornybar energiproduksjon og laksens liv i elva

  • Laksetrapper: Fire laksetrapper forlenger den lakseførende delen av elva betraktelig, fra 25 til 40 kilometer. I alt gir laksetrappene en løftehøyde på 44 meter.
  • Lakse- og ørretklekkeri: Vi fullfinansierer et lakse- og ørretklekkeri, som har en årlig kapasitet på en million yngel, og vi bidrar til arbeidet med å sette ut yngelen i elva og mange fjellvann. Dette er med på å sikre fiskebestanden i et langsiktig perspektiv.
  • Fisketellinger: Vi gjennomfører årlige gytefisk og ungfisktellinger for å følge bestandsutvikling av laks og sjøørret.
  • Miljødesign: Lærdalselva er friskmeldt fra parasitten Gyrodactylus Salaris og riktig forvaltning av elva er et prioritert område. Østfold Energi skal derfor ta i bruk en ny prosjektmetodikk, kalt miljødesign, som er utarbeidet av CEDREN (Center for environmental Design of Reneable Energy) for å øke kunnskapen om kraftproduksjonens påvirkning på laks og sjøørret i Lærdalselva. Prosjektet startet i april 2018 og har ført til flere tiltak på rehabilitering av sideelver.
  • Habitattiltak: Gjennom miljødesign har vi har restaurert fire sideelver til Lærdalselva. Dette tiltaket sikrer vannføring hele året og bidra til økt skjul og gyteområder for tusenvis av laks og sjøørret. Vi har planer om å restaurere tre nye sideelver i løpet av 2032.  Les mer her
  • Utsetting av fisk i regulerte vassdrag: Årlig setter vi ut til sammen cirka 15.000 fisk i våre regulerte vassdrag. Prøvefiske blir utført for å kontrollere fiskebestandene.