29. november 2023 stoppet vannføringen fra Borgund kraftverk til Lærdalselva opp. Vannstanden i elva ble kraftig redusert i en periode på fire timer natt til 30. november.

Østfold Energi har nå gjennomgått resultatene fra en ekstern gransking av hendelsen. Formålet med undersøkelsen var å ta læring og iverksette tiltak slik at tilsvarende hendelser ikke inntreffer igjen.

Granskningen, utført av Ernst and Young (EY), viser at en kombinasjon av både tekniske, organisatoriske og operasjonelle svakheter, var medvirkende til hendelsen.

Da et av aggregatene ble startet opp etter en stopp, ble ikke omløpsventilene, som skal sikre tilstrekkelig vannføring i elva, lukket. Dette resulterte i at samlet vannføring ble for stor slik at rørbruddsventilen slo inn og stoppet all vannføring inn til kraftverket.

– Rapporten viser at det var flere årsaker til at dette kunne skje. Etter hendelsen har vi iverksatt flere tiltak, og vi skal iverksette flere endringer basert på funnene og anbefalingene i undersøkelsen, sier Kroken.

EYs konklusjon

EY har gjennomført en uavhengig granskning av årsakene til hendelsen på Borgund kraftverk 29. november. Granskningen konkluderer med at:

Den direkte årsaken til hendelsen var operasjonelle feil ved oppstart av aggregatet. Den bakenforliggende årsaken er en kombinasjon av manglende detaljerte prosedyrer og opplæring, både av egne ansatte og den eksterne driftssentralen i Sauda. I dette ligger også manglende bevissthet rundt kritiske komponenter i vannveien, samt konsekvensene av eventuelle feil som kan oppstå.

Det er også avdekket tekniske svakheter i hvordan omløpsventilene ikke samhandlet med rørbruddsventilen da hendelsen inntraff.

– Når hendelser oppstår er vi avhengige av driftssentralen. En sentral del av arbeidet vårt videre blir å styrke samarbeid og kommunikasjon mellom den eksterne driftssentralen i Sauda og Borgund kraftverk, sier Magne Netland, kraftverksjef i Østfold Energi.

 

Tiltak etter hendelsen

Kort tid etter hendelsen ble følgende tiltak iverksatt:

 • Innført skjerpet kommunikasjon mellom Østfold Energi og driftssentralen i Sauda
 • Implementert ny og mer detaljert rutine for igangkjøring av aggregater etter utfall
 • Fullstendig gjennomgang av alle driftsprosedyrer i Østfold Energi, samt prosedyre for driftssentralen i Sauda
 • Automatisert lukking av omløpsventilene ved lukking av rørbruddsventilen.

Et viktig formål med granskningen fra EY er å anbefale tiltak for å forebygge tilsvarende hendelser i fremtiden.  Rapporten peker på en rekke konkrete forbedringstiltak. Flere er allerede iverksatt, mens andre planlegges.

Av sentrale tiltak er:

 • Forbedre øvelsespraksisen ved kraftverket som gjelder driftsrelaterte uønskede hendelser, i tillegg til allerede etablerte HMS-relaterte øvelser
 • Forbedre og videreutvikle styringssystemet IGSS, som styrer og overvåker alle de tekniske løsningene i kraftverkets vannvei
 • Forbedre praksisen for revisjon og utvikling av rutiner og prosedyrer, samt tiltak for å sikre at alle ansatte, både ved kraftverket og ved driftssentralen i Sauda, har tilgang til de samme oppdaterte prosedyrene

 

Østfold Energi offentliggjør ikke granskningsrapporten av hensyn til beskrivelser av kraftsensitiv informasjon og ivaretagelse av enkeltpersoner i rapporten.

Det var ingen fysiske skader på mennesker eller bygg som en følge av hendelsen. Eventuelle konsekvenser på fisken i elva kartlegges sammen med relevante kompetansemiljøer, og resultatet av undersøkelsene forventes mot slutten av året.

 

Fakta om Borgund kraftverk

 • Magasinkraftverk i Lærdal kommune i Vestland fylke
 • Omfatter kraftstasjonene Borgund, Eldrevatn og Øljusjøen. Det samlede nedslagsfelt er på 404 kvadratkilometer.
 • Borgund kraftstasjon ble satt i drift i 1974 og har vært gjennom store rehabiliteringer,
 • Produksjon: 985 GWh
 • Effekt: 2 x 105 MW
 • Fallhøyde: 873 m
 • Regulerer Lærdalselven

   

  For mer informasjon, kontakt:

  Therese Olavsrud
  Kommunikasjonssjef
  Tlf: 976 579 05
  Epost: to@ostfoldenergi.no

  Magne Netland
  Kraftverkssjef
  Tlf: 473 27 150
  Epost: mn@ostfoldenergi.no

 


Les flere nyheter