Østfold Energis resultat etter skatt ble på 113 millioner kroner i første halvår 2019. Tallene for samme periode i 2018 var på 68 millioner kroner. – Vi må tilbake til 2011 for å finne tilsvarende gode resultater, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Første halvdel av 2019 har vært en god periode for Østfold Energi. Stigende kraftpriser, god produksjon og høy tilgjengelighet bidro til at omsetningen steg med 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet etter skatt ble på 113 millioner kroner, mot 68 millioner kroner sammenlignet med 2018.

– Vi må tilbake til 2011 for å finne tilsvarende gode resultater, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Østfold Energi har som tidligere år en høy skattebelastning, noe som er generelt for vannkraftbransjen.

God drift i første halvår

Driftskostnadene har stabilisert seg på et lavere nivå, netto finanskostnader er fallende, og positive resultater fra tilknyttede selskaper bidro til å trekke resultatet opp. Driftsinntektene økte med 11 prosent til 382 millioner kroner første halvår. Hovedårsaken var høyere kraftpriser. Driftsresultatet endte på 253 millioner kroner, mot 156 millioner kroner i samme periode i 2018. 

Helse, miljø og sikkerhet har høyeste prioritet i Østfold Energi, og den positive trenden fortsetter. I første halvdel av 2019 har man ikke hatt skader med fravær, samt selskapet har et lavt sykefravær på 2,8 prosent.

GODT RESULTAT: Stigende kraftpriser, god produksjon og høy tilgjengelighet bidro til at omsetningen steg med 11 prosent i første halvdel av 2019, sammenlignet med samme periode i fjor. Økonomidirektør Per Ove Torper og administrerende direktør Oddmund Kroken er godt fornøyde med halvårsresultatet.

Fortsatt høy produksjon

Gjennomsnittlig spotpris i prisområdet Bergen (NO 5), der de fleste av Østfold Energis kraftverk er lokalisert, ble 413 kr/MWh i første halvår 2019, mot 367 kr/MWh i samme periode i fjor. Oppnådd salgspris ble 418 kr/MWh, mot 326 kr/MWh i 2018.

Østfold Energis vannkraftproduksjon står for om lag 95 prosent av selskapets energiproduksjon. Selskapets vannkraftverk produserte 1 047 GWh i første halvår. Dette er 48 GWh lavere enn i fjor.

Østfold Energi har solgt sin eierpost i Midtfjellet Vindkraft i første halvår. Selskapets operative vindkraftproduksjon foregår nå i Kvalheim Kraft DA, som eier og driver Mehuken vindpark. Mehuken vindpark produserte totalt 34,2 GWh første halvår, mot 29,6 GWh første halvår 2018. Østfold Energis prosjektutvikling innen vind foregår i Zephyr AS, hvor Østfold Energi eier 50 prosent.

Vi er godt fornøyde med fortsatt god drift og høy produksjon ved våre anlegg. Til tross for en liten nedgang i den totale produksjonen, oppnår vi en god resultatforbedring sammenlignet med fjoråret.

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Innen forretningsområdet fjernvarme ble den totale produksjonen av termisk energi på 29,3 GWh i første halvår. Dette er en nedgang på 3,9 GWh sammenlignet med foregående år. Årsaken var temperaturer som lå over normalen i første halvår.

Den samlede energiproduksjonen ble totalt 1 093 GWh, noe som tilsvarer om lag 1,6 prosent av Norges fornybare energiproduksjon.

– Vi er godt fornøyde med fortsatt god drift og høy produksjon ved våre anlegg. Til tross for en liten nedgang i den totale produksjonen, oppnår vi en god resultatforbedring sammenlignet med fjoråret, sier Oddmund Kroken.

VIKTIG VANNKRAFT: Østfold Energis vannkraftproduksjon står for om lag 95 prosent av selskapets energiproduksjon. Østfold Energis vannkraftverk produserte 1 047 GWh i første halvår av 2019.

Investeringer på et nøkternt nivå

Østfold Energi har hittil i år investert for 14 millioner kroner. Investeringer for 2019 er knyttet oppimot opprustning av eksisterende anlegg.

Stor satsing på forretningsutvikling

Østfold Energis viktige satsing på forretningsutvikling fortsetter, og selskapet jobber med 11 aktive testprosjekter som alle kan bli til egne forretningsområder dersom de lykkes. Ambisjonen er 100 millioner kroner i ny omsetning innen utgangen av 2025. I første halvdel av 2019 er det blitt gjort flere viktige ansettelser i selskapet, og internt fortsetter arbeidet med kontinuerlig forbedring og digitalisering av driften. Les mer om Østfold Energis store satsing på digitalisering og forretningsutvikling her.

Østfold Energi betalte 130 millioner kroner i utbytte til eierne (Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner) i løpet av første halvår for regnskapsåret 2018. Østfold Energi skaper store verdier, og en betydelig andel av verdiskapningen kommer tilbake til samfunnet.

STOR SATSING: Østfold Energi jobber med 11 aktive testprosjekter som kan bli til egne forretningsområder dersom de lykkes. I første halvdel av 2019 har selskapet gjort flere viktige ansettelser.

Om Østfold Energi:

  • Østfold Energi produserer energi fra fornybare kilder – vann, vind og varme.
  • Selskapet er en viktig aktør i det grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Selskapet ble startet for å sikre nok strøm til Østfold. I dag er vi til for å gi fornybar energi til en verden som trenger det.
  •  Østfold Energi har 53 ansatte, og produserer 1,6 prosent av Norges fornybare energi. 95 prosent av dette kommer fra ti hel- og deleide kraftverk i Sogn og Fjordane, Østfold og Nordland. Selskapet har seks fjernvarmeanlegg i Østfold, og er deleiere i en vindpark på Vestlandet. Østfold Energi skaper store verdier, og en betydelig andel av verdiskapningen kommer tilbake til samfunnet.
  • Vi har valgt en vekststrategi som fokuserer på effektiv drift av dagens virksomhet, strukturert forretningsutvikling for å skape nye inntekter i det grønne skiftet, og aktivt eierskap i de ledende fagmiljøene for vindkraftutbygging i Zephyr og småskala vannkraftutbygging i NGK Utbygging. I sum skal dette bidra til en mer bærekraftig fremtid.
  • Østfold Energi AS eies av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

For mer informasjon ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@www.ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter