Jobb i Østfold Energi

Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre.  For oss gir dette både retning og mening.

Energibransjen står overfor viktige og utfordrende oppgaver i årene som kommer. Østfold Energis 58 medarbeidere har store ambisjoner om å bidra til utviklingen og vi jobber med ulike deler av verdikjeden. Fra kraftproduksjon og vedlikehold på kraftverkene til forretningsutvikling og kraftsalg på den nordiske kraftbørsen. I tillegg er vi en effektiv stab som bidrar til utviklingen innen økonomi, HR, bærekraft, kommunikasjon og IT.

Vi er lokalisert i Borgund i Lærdal, Rakkestad i Østfold og med hovedkontor i Sarpsborg.

Samarbeid, raushet og gode relasjoner er avgjørende for både trivsel og gode resultater, og vi er stolte over svært gode målinger på dette hvert eneste år.

Mestring og utvikling

I Østfold Energi tar vi personlig utvikling på alvor.
Vi mener at alle har potensial for vekst og legger til rette for mestring og utvikling. Vi tror de gode prestasjonene kommer gjennom ansvar og autonomi, og oppfordrer til kontinuerlig læring gjennom kurs, videreutdanning, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette er en selvfølge for oss som jobber i en bransje i rask utvikling.

Vi vil hverandre vel

Høy trivsel og latter i gangene er hverdagskost hos oss. I Østfold Energi kjenner vi hverandre godt og vi vil hverandre vel. Vi har et miljø hvor det oppleves trygt å bidra med meninger og initiativ, og vi hjelper hverandre når vi møter utfordringer. Vi prioriterer de gode relasjonene mellom oss og setter ofte av tid til sosiale aktiviteter.

Gode ledere

Vi jobber hele tiden med å utvikle gode ledere i Østfold Energi, og har som mål å utøve en raus og relasjonsbasert ledelse. Vi tror at denne tilnærmingen legger best til rette for utvikling, mestring og de gode prestasjonene. Ledelse handler ikke bare om å lede andre men også om å lede seg selv, og en god tilbakemeldingskultur bidrar til personlig utvikling for hver og en av oss.

Samfunnsengasjement

Østfold Energi er stolt over den viktige samfunnsrollen vi har i lys av å være en fornybarprodusent og forvalter av kritisk infrastruktur. I tillegg ønsker vi å skape verdi i de lokalsamfunnene vi er en del av. Våre medarbeidere har mulighet til å delta i ulike prosjekter i samarbeid med lokale aktører som skal fremme bærekraft, flere jenter i realfag, innovasjon og mangfold. Kanskje det er du som er jurymedlem i neste innovasjonskonkurranse med unge entreprenører?

Vi er hele mennesker

Vi tror at medarbeiderne våre presterer best når hele mennesket er i ivaretatt. Det betyr at vi vet hvor viktig det er å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Det betyr at vi tilbyr gode tiltak og ordninger rundt ferie, fleksitid, hjemmekontor, helseforsikring, bedriftshelsetjeneste, full lønn under fødselspermisjon og sykdom, m.m. Ikke minst betyr det at vi ser viktigheten av støtte, omsorg og tilrettelegging når livet byr på motgang.

Kreativitet er gull

I en bransje i rask utvikling trenger vi medarbeidere som tør å tenke nytt, enten det er en ny idé som kan føre til en ny satsning eller det er nye måter å jobbe på. Du passer godt inn hos oss hvis du er komfortabel med å tørre å utfordre etablerte måter å tenke på og har lyst til å delta i å bygge selskapet videre inn i fremtidens fornybare samfunn.

Vi trenger mennesker med ulik bakgrunn

Vi jobber systematisk og målrettet med å øke mangfoldet i vårt selskap, og fokuserer spesielt på å øke kvinneandelen. Tradisjonelt er vår bransje preget av lav kvinneandel (21 % i 2019), og vi har som mål å øke andelen i Østfold Energi til 35 % i løpet av de nærmeste årene (26 % i 2022).

For oss er mangfoldsbegrepet bredere enn kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientert og andre vesentlige forhold ved et menneske. Mangfold handler også om egenskaper, kvaliteter eller ferdigheter som ikke nødvendigvis er synlige. Vi har stor tro på at ulikhet gir oss et bedre arbeidsmiljø,  flere perspektiver på problemstillinger og til slutt bedre beslutninger og resultater.

Verdiene våre

Verdiene våre handler om hvem vi er, og hva vi tror på. De er grunnlaget for alt vi gjør og er rettledende for vår kultur, vårt samarbeid og vårt faglige ståsted. Det er viktig for oss at alle medarbeidere i Østfold Energi kan identifisere seg med verdiene våre og bidra til å skape en kultur som vi sammen kan være stolte av.

Våre verdier er trygg, åpen og modig.

For mer infomasjon, kontakt:

Hege Håkonsen

Direktør HR og Samfunn
Tlf: 984 81 279
E-post: hh@ostfoldenergi.no