Østfold Energi har fått konsesjon til å bygge Mørkedøla pumpe og overføre vann fra Mørkedøla i Lærdal. Det gjør at selskapet kan bruke mer av vannet i konsesjonsområdet til kraftproduksjon.

-Opprusting og utvidelse av norske vannkraftverk er en stor uutnyttet energiressurs i det norske kraftsystemet, sier Morten Karlsen, direktør for kraftmarked i Østfold Energi.

-Konsesjonen for Mørkedøla pumpe gir oss mulighet til å øke produksjonen i Borgund og Stuvane kraftverk på en miljøvennlig måte.  Ved å pumpe opp flomvannføringen i Mørkedøla får vi en optimal utnyttelse av energiressursene i området

Høyere produksjon

Kraftverkene vil bli tilført en nettoproduksjon på om lag 34 gigawattimer (GWh) i året. Tiltaket har lave utbyggingskostnader og positiv nåverdi.

– Det er viktig å prioritere behandlingen av prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraftproduksjon. Mørkedøla er et utvidelsesprosjekt som vil bruke eksisterende reguleringer og nett, uten å beslaglegge nytt areal av betydning. Utbyggingen vil gi økt bidrag til kraftproduksjon i vintersesongen når vi trenger det som mest, uttaler olje- og energiminister Terje Søviknes på departementets nettsider.

Departementet fremhever at en forutsetning for utnyttelsen av kraftressursene i vassdraget er at lakse- og sjøørretbestanden ivaretas på en tilfredsstillende måte, både som miljøfaktor og som ressursgrunnlag. Mørkedøla pumpe vil i svært liten grad endre grunnlaget til denne ressursen, også sett i sammenheng med de hensyn som skal ivaretas ved at Lærdalselva er et nasjonalt laksevassdrag.

For mer informasjon, kontakt

Morten Karlsen

Direktør kraftmarked

952 84 065

mv@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter