Lokalt engasjement og støtte

Vi støtter lokalsamfunnene vi er engasjert i på flere måter. I Østfold og Lærdal sponser vi en rekke organisasjoner og aktiviteter.

Som en del av samfunnsansvaret vårt deltar vi som medspiller når gode tiltak skal settes ut i livet. Sponsorvirksomheten til Østfold Energi er hovedsaklig knyttet til prosjekter relatert til energi, miljø og utdanning.

Hjerte for Lærdal

I Borgund i Lærdal, hvor noen av våre største kraftstasjoner ligger, er vi spesielt tett på lokalsamfunnet. Dette fordi vi forvalter naturressursene, og fordi vi er en stor arbeidsgiver.
Dette innebærer blant annet at vi har valgt å eie og drive en lokal service-/bensinstasjon i Borgund som er med på å holde plassen levende. Vi er også sterkt involvert i miljøprosjekter i Lærdalselva, for å holde laksebestanden oppe.

Østfold Energi sponser lokale lag og foreninger, og er en av hovedsponsorene til Lærdal Idrettslag. Da det ble bygget ny idrettshall i bygda i 2006, var det med bidrag fra blant andre oss.


Skole og utdanning


Vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen og engasjementet for energiteknologi og fornybarsamfunnet. Derfor er store deler av sponsoraktivitetene våre rettet mot barn og ungdom.

Ungt Entreprenørskap

Østfold Energi ønsker å bidra til økt kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge i fylket. Vi er derfor en av hovedsponsorene for Ungt Entreprenørskap Østfold. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer Østfold Energi en rekke energicamper for elever på ungdomsskolene i Østfold. I løpet av to dager får elevene bruke sin kreativitet og skaperglede på å løse energiutfordringer verden står overfor. Vinnerbidragene går videre til en digital fylkesfinale.

INSPIRIA science center

Østfold Energi regnes som en av stifterne av INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. Inspiria har valgt områdene energimiljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi. Vi er med på flere prosjekter som involverer energi og miljø. Dette er i tråd med vår ambisjon om å bidra til å heve interessen for og kunnskapen om energibransjen, blant barn og unge i Østfold.

Vårt neste prosjekt med Inspiria er et VR- prosjekt, hvor ungdom blant annet får oppleve og lære om vannkraft ved hjelp av virtuell virkelighet.

Kultur og idrett


Vi er en støttespiller for kultur og idrett i Østfold.

Vi er sponsor for Opera Østfold, og vi støtter også det tradisjonsrike Tall Ships Races som arrangeres i Fredrikstad i juli 2019. I 2019 er vi også nasjonal hovedsponsor av VM i Orientering, som arrangeres i Østfold.

Tryllefløyten på Fredriksten festning

Sponsorsøknader

Vi sponser også andre små og store prosjekter i lokalsamfunnene. Neste mulighet for å søke om støtte blir annonsert høsten 2019. Siden oppdateres med mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no

Visste du at?

  • Vannkraft er spesielt tungt beskattet i Norge. Det vi gir tilbake til det offentlige i form av utbytte, skatt og avgifter, er en viktig del av samfunnsansvaret vårt. 
  • Vi er eid av Østfold fylkeskommune og 13 kommuner og forvalter store verdier for eierne våre.
  • I 2017 tilførte vi 269 millioner kroner i skatter, avgifter og utbytte.