Lokalt engasjement og støtte

Vi støtter lokalsamfunnene vi er engasjert i på flere måter. I Østfold og Lærdal sponser vi en rekke organisasjoner og aktiviteter.

Som en del av samfunnsansvaret vårt deltar vi som medspiller når gode tiltak skal settes ut i livet. Sponsorvirksomheten til Østfold Energi er hovedsaklig knyttet til prosjekter relatert til energi, miljø og utdanning.

Hjerte for Lærdal

I Borgund i Lærdal, hvor noen av våre største kraftstasjoner ligger, er vi spesielt tett på lokalsamfunnet. Dette fordi vi forvalter naturressursene, og fordi vi er en stor arbeidsgiver.
Dette innebærer blant annet at vi har valgt å eie og drive en lokal service-/bensinstasjon i Borgund som er med på å holde plassen levende. Vi er også sterkt involvert i miljøprosjekter i Lærdalselva, for å holde laksebestanden oppe.

Østfold Energi sponser lokale lag og foreninger, og er en av hovedsponsorene til Lærdal Idrettslag. Da det ble bygget ny idrettshall i bygda i 2006, var det med bidrag fra blant annet oss.


Skole og utdanning


Vi ønsker å bidra til å øke kunnskapen og engasjementet for energiteknologi og fornybarsamfunnet. Derfor er store deler av sponsoraktivitetene våre rettet mot barn og ungdom.

Ungt Entreprenørskap

Østfold Energi ønsker å bidra til økt kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge i fylket. Vi er derfor en av hovedsponsorene til Ungt Entreprenørskap Østfold. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap arrangerer Østfold Energi en rekke energicamper for elever på ungdomsskolene i Østfold hvert år. I løpet av to dager får elevene bruke sin kreativitet og skaperglede på å løse energiutfordringer som verden står ovenfor. Vinnerbidragene går videre til en digital fylkesfinale.

INSPIRIA Science Center

Østfold Energi regnes som en av stifterne av INSPIRIA Science Center i Sarpsborg. INSPIRIA har valgt områdene energimiljø, verdensrommet og helse som sine hovedområder innenfor formidlingen av naturvitenskap og teknologi. Vi er med på flere prosjekter som involverer energi og miljø. Dette er i tråd med vår ambisjon om å bidra til å øke interessen og kunnskapen til energibransjen blant barn og unge i Østfold.

Vårt nyeste samarbeidsprosjekt med INSPIRIA er et virtuelt bedriftsbesøk, hvor ungdom blant annet får oppleve og lære om vannkraft ved bruk av VR-briller. Les mer om prosjektet her.

Kultur og idrett


Vi er en støttespiller for kultur og idrett i Østfold.

Vi er sponsor for Opera Østfold, og vi støtter også det tradisjonsrike Tall Ships Races som arrangeres i Fredrikstad i juli 2019. I 2019 var vi også nasjonal hovedsponsor av VM i Orientering, som arrangeres i Østfold.

Tryllefløyten på Fredriksten festning

Sponsorsøknader

Vi sponser også andre små og store prosjekter i lokalsamfunnene. Neste mulighet for å søke om støtte blir annonsert høsten 2020. Siden oppdateres med mer informasjon.

For mer informasjon kontakt:

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no

Visste du at?

  • Vannkraft er spesielt tungt beskattet i Norge. Det vi gir tilbake til det offentlige i form av utbytte, skatter og avgifter, er en viktig del av samfunnsansvaret vårt. 
  • Vi er eid av Østfold fylkeskommune og 13 kommuner, og forvalter store verdier for eierne våre.
  • I 2018 tilførte vi samfunnet 436 millioner kroner, i form av skatter, avgifter og utbytte.