Miljø og klima

Mer fornybar energi må til for å møte de store klima-utfordringene verden står overfor. Samtidig må vi forvalte naturressursene på en forsvarlig måte.

Østfold Energi produserer i dag cirka to prosent av Norges fornybare energi. Med ti hel- og deleide vannkraftverk er vannkraft fortsatt den viktigste kilden til energi. Men også vindkraft og fjernvarme har blitt en stadig viktigere del av virksomheten.

Mye av vår satsing på vind går gjennom det deleide selskapet Zephyr, som utvikler og selger vindparker. I tillegg er vi deleier i Kvalheim Kraft (Østfold Energis andel er 38 GWh).

Fjernvarmevirksomheten vokser også – fra 2017 til 2018 produserte vi to prosent mer fjernvarme og kjøling.


Etterspørselen etter opprinnelsesgarantier øker
Østfold Energi selger opprinnelsesgarantier i det europeiske markedet, noe som gir oss ekstra midler til å vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut mer fornybar kraftproduksjon.

Opprinnelsesgarantier er et bevis på at det er produsert like mye fornybar energi som man bruker. I 2018 solgte vi opprinnelses­garantier for litt over 7 millioner kroner. Det er stor internasjonal interesse for kjøp av opprinnelsesgarantier, og Østfold Energi bidro i 2018 med å etablere selskapet Becour som har som mål å bli en betydelig aktør innen handel med opprinnelsesgarantier.

Klimanøytrale innen 2020
Fornybar energi er uten tvil gunstig for klimaet sammenlignet med fossile energikilder. Det vil likevel være noe utslipp når man skal bygge og drifte et vann- eller vindkraftverk.

I fjernvarmevirksomheten er utslippene begrenset til og bioenergi og avfallsforbrenning (hvor man utnytter overskuddsenergi fra avfall som likevel skal brennes). Men også her jobber vi med å redusere utslippene.

Vi har som mål å redusere klimapåvirkningen til et minimum. Innen 2020 skal Østfold Energi være et klimanøytralt selskap, og innen 2030 skal vi være fossilfrie.

Påvirkning på naturen

Produksjonen av fornybar energi vil ha lokal påvirkning på natur og biomangfold. Dette er noe vi tar på alvor når vi bygger ut og drifter anleggene.

Når man driver med vannkraft er hensynet til fisk, ferskvannsliv og villrein spesielt viktig, og med vindkraft må man ta særlig hensyn til fugler. Målet vårt er å alltid minimere naturinngrepene fra egen virksomhet og ta hensyn til landskap og byggeskikk for alle nye anlegg.

Les mer om hvordan vi jobber i bærekraftsrapporten fra 2018.

Samtidig er utbygging av både vannkraft og vindkraft med på å gjøre naturområder mer tilgjengelige og bidra til naturopplevelser. Kvevatni–magasinet er et eksempel på dette. Utbyggingen av vannkraft her har gjort Lærdals beste fiskevann mer tilgjengelig, med grusvei frem til vannet. Vi setter også ut yngel for å holde fiskebestanden oppe, noe som har hatt svært god effekt.

Også i Lærdalselva lever regulerbar vannkraft godt sammen med laks og laksefiske.
Østfold Energi har gjennom årene gjennomført en rekke tiltak for at laksen skal ha best mulige levekår.

Les mer: Slik tar vi vare på Lærdalselva