Et nytt partnerskap er stiftet for å gjøre Østfold mer klima- og miljøvennlig. Målet er at både bedrifter og det offentlige skal bli grønnere – sammen.

Østfold Energi er på vei inn i det nye partnerskapet for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling som formelt ble stiftet i april. Partnerskapet vil blant annet gå ut på at ledere kan møtes og utveksle erfaringer – og samarbeide om å få ned klimagassutslippene. Motivasjonen er at vi ligger dårlig an til å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, og at næringslivet må tenke i nye baner. Man må kombinere forretning med miljø, dersom man skal lykkes.

Utveksler erfaringer

Fylkeskommunen, Høgskolen i Østfold, Cowi og Østfold Energi har alle gitt klare signaler om at de er på vei mot medlemskap i nettverket. I tillegg er 17 av Østfolds kommuner klare, gjennom kommunenes klimasamarbeid Klima Østfold. Initiativtaker Klimapartnere Østfold jobber nå med å rekruttere flere Østfoldbedrifter, og man håper på å åpne øynene til flere ledere i tiden som kommer.

Hva innebærer det å være en del av dette partnerskapet?

– Dette handler om å si ja til miljøstyring på ledernivå og forplikte seg til å gjøre positive miljøtiltak innad i bedriften. Dette kan eksempelvis være å oppnå miljøsertifisering innen et år. Samtidig er det viktig å møtes jevnlig for å snakke sammen – og ha en felles mal for klimaregnskapet dersom vi skal lykkes med å få ned utslippene, sier prosjektleder Stine Torjusen Nygaard.

VIKTIG SATSING: Egil Erstad (medlem av valgkomiteen) og rådgiver Tommy Fredriksen i Østfold Energi er begge engasjert i klimapartnerskapet, og forteller om en viktig satsing som kan få betydning for at Østfold lykkes med å få ned klimagassutslippene. (Foto: Østfold Energi)

Østfold Energi klare for å tenke nytt

Rådgiver Tommy Fredriksen i Østfold Energi synes at klimapartnerskapet er et godt initiativ, og trekker det frem som særlig positivt at bedrifter kan møtes jevnlig og la seg inspirere av hverandres miljøpolitikk. I tillegg åpner partnerskapet for en viktig forpliktelse – ved at bedriftene jobber ut ifra et felles klima- og CO2-regnskap.

-Det kan være svært lærerikt for oss å gå i dialog med andre bedrifter om dette. Samtidig sitter vi selv inne med mye kunnskap og har et sterkt fagmiljø på fornybar energi. Det er viktig å dele dette med andre bedriftsledere, slår Fredriksen fast.

Dette handler om å si ja til miljøstyring på ledernivå og forplikte seg til å gjøre positive miljøtiltak innad i bedriften.

Stine Torjusen Nygaard, prosjektleder Klimapartnere Østfold
VIL DELE ERFARINGER: Østfold Energi ønsker å gå inn i klimapartnerskapet for å dele erfaringer med andre bedrifter, og jobbe mot et felles mål. (Foto: Østfold Energi)

Gode erfaringer fra andre fylker

Klimapartnerskapet er foreløpig i startfasen og Østfold Energis rolle er dermed ikke definert enda, men gode resultater fra andre fylker motiverer for å jobbe videre med dette prosjektet, mener Tommy Fredriksen.

Flere fylker er nemlig allerede godt i gang med sine klimapartnerskap og kan vise til gode resultater. Prosjektleder Stine Torjusen Nygaard trekker frem Rogaland og Agder som eksempler der man drar nytte av fellesskapet og legger en klimaplan – sammen.

-I tillegg ser vi tydelige tendenser på at arbeidssøkere nå ønsker å jobbe for bedrifter som tar klima og miljø på alvor. Dette har vi blant annet sett i de unges miljøengasjement de siste årene, og er viktig å ta med seg, sier prosjektlederen.

18. juni arrangeres det et etableringsmøte i Fredrikstad der bedrifter kan forplikte seg til å bli med i Klimapartnere Østfold.

For mer informasjon ta kontakt

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter