Forretningsutvikling

Østfold Energi jobber aktivt med forretningsutvikling og innovasjon for å skape nye inntekter i det grønne skiftet. Vi har flere pågående prosjekter med ulike samarbeidspartnere, men er alltid åpne for å høre fra flere.

Østfold Energi har lang tradisjon for forretningsutvikling. Vi var sentrale i å bygge opp vekstsuksesser som Norsk Grønnkraft (småskala vannkraft) og Zephyr (vindkraft). Nå gir det grønne skiftet oss en rekke nye muligheter som vi skal gripe for å skape nye inntekter og øke den langsiktige verdien av selskapet.

Kompetansedrevet vekst er en av de tre pilarene i den nye strategien vår, og vi oppdager stadig ideer til nye forretningsmuligheter som bidrar til en mer bærekraftig fremtid. Gjennom en aktiv og strukturert kvalifisering og utvikling av ideene skal vi redusere avhengigheten vår av kraftprisen, og bygge et ledende kompetansemiljø på innovasjon innen fornybar energi. Historisk har vi lykkes best når vi bygger nye forretninger sammen med andre, og også i fremtiden er vi avhengige av å tiltrekke oss eksterne ideer, kompetanse og partnere for å lykkes.

Aktuelle prosjekter

Vi har flere spennende prosjekter på gang med en eller flere partnere.

Noen eksempler er:

Totalenergi:  Vi tester nå en helhetlig løsning for energi til større byggherrer / nabolag hvor vi leverer energi – termisk og elektrisk – som et abonnement hvor vi bygger ut og drifter alt.  Her kombinerer vi de riktige energikildene basert på områdets beskaffenhet, og kombinerer elementer som vind, sol, fjernvarme, biogass og varmepumper for å finne en trygg, grønn og økonomisk fordelaktig energimix .     

Smartlading: Vi tester nå en hvilken rolle vi som energiselskap kan ta i samspillet mellom lokal energiproduksjon, smart lading av elbiler og  eventuelt salg av energi mellom bilene ( «vechicle to grid – V2G» ). Her skal vi opprette en lokal delingsøkonomi for  energi på tvers av huseier, lokal energiprodusent, leietakere, ladeopertør og bileier som skal gi rom for utbygging av inntil 40 ladeplasser uten store nettinvesteringer ved smartere reguleringen av konsum. Testcaset gjøres på Inspiria – og inneholder blant annet lokal produksjon fra solceller og vindmølle,  batteriløsning for lagring / buffring, systemløsning for handel på tvers av aktørene og en kundeløsning på tvers av ladeoperatørene. 

Absorbsjonskjøling:  Sammen med flere internasjonale teknologi- og produktselskaper har vi nå tatt frem en løsning hvor vi kan bruke nanobehandlet saltlake til å produsere kjøling fra varme.  På denne måten utnytter vi grønn fjernvarme enda bedre i de varme sommermånedene.  Vi  har nå et fungerende demonstrasjonsanlegg hos teknologipartneren vår og skal nå bygge et fullskala testanlegg hos en av våre fjernvarmekunder.

Solparker:  Sammen med partnere kvalifiserer vi nå opp større tak med gode solforhold hvor vi etablerer solparker. Ved å kombinere vår kunnskap om energisystemer med våre partners spisskompetanse på installasjon vil vi skape mer lokal grønn energi på en slik måte at det skaper verdi for alle parter.

Varmeveksling:  Vi jobber stadig med å identifisere muligheter for å utnytte spillvarme fra industri til å vår fjernvarme. Ved å gjenbruke energi som ellers hadde gått tapt bidrar vi her til mer bærekraft.  Her står vi midt i en analyse av en potensiell varmeveksling med et større anlegg, hvor ambisjonen er å finne en løsning som skaper verdi for alle parter og bidrar til bedre energiutnyttelse.

Datasenter: Vi ser en voksende etterspørsel etter datasentre globalt.  Norge er med sin grønne, rimelige energi og stabile rammebetingelser unikt posisjonert.  Her tester vi nå hvordan vi gjennom vår prosjektutviklingskompetanse kan bidra til verdiskapning i våre områder og samtidig grønne energiløsninger.  Her har vi flere aktiviteter knyttet til utvikling av lokasjoner som vi skal teste i markedet.

Datasenter på Hasle

Østfold Energi og Sarpsborg kommune utvikler eiendom for datasenter på Hasle. Les mer

Har du en mulighet du vil diskutere med oss? Ta kontakt

Martin Fledsberg Vatne

Direktør strategi og forretningsutvikling

909 75 532

mv@ostfoldenergi.no