Slik jobber vi med bærekraft

Vår kjernevirksomhet – produksjon av fornybar energi – er vårt viktigste klimabidrag. Vi produserer om lag 2 prosent av Norges fornybare energiproduksjon. Dette gjør vi med vann, fjernvarme, sol og vind.

I 2020 startet vi et omfattende arbeid for å heve våre bærekraftsambisjoner. I 2021 ansatte vi en bærekraftsansvarlig og startet arbeidet med en handlingsplan for virksomheten.

Selskapets bærekraftsarbeid er forankret og integrert i øverste strateginivå: Konsernstrategi for 2022-2027

Strategien er basert på de tre pilarene økonomi, samfunn og klima/ miljø. Vi jobber etter 11 av FNs bærekraftsmål, samtidig som vi anerkjenner alle.

 

Mer åpenhet og tydeligere mål

Det forventes, i større grad enn tidligere, at vi er mer bevisste både på negative påvirkninger på samfunnet. Som selskap møter vi nye krav og forventninger fra myndigheter, naboer, elveeierlag, miljøorganisasjoner, banker og forsikringsselskaper.

I tillegg forventes det høy grad av åpenhet. Vi har mål, planer og tiltak for alle disse områdene og vi ønsker denne oppmerksomheten velkommen.

Vi har laget et veikart for hvordan vi skal nå våre bærekraftsmål innenfor økonomi, samfunn og klima og miljø.

Les mer i Års-og bærekraftsrapport 2022

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Grønt rammeverk i Østfold Energi

Likestillingsredegjørelse 2022

Våre innsatsområder:

Vi jobber for å redusere skadene i natur og miljø i både eksisterende og nye anlegg. For Østfold Energi er det viktig å ta hensyn til dette under utbygging og drift av anleggene. Det betyr at vi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet og søke gode miljøløsninger i nye prosjekter og i drift av eksisterende anlegg.

Slik tar vi vare på Lærdalselva

Vårt fotavtrykk skapes på ulike nivå: Gjennom direkte utslipp fra forbruket i egen virksomhet, for eksempel utslipp fra egne biler (scope 1), energibruk i våre lokaler og kraftproduksjon (scope 2) og våre indirekte utslipp, som innkjøp hos våre leverandører (scope 3). Våre største utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget i Rakkestad. Dette har også vært grunnlaget for at vi startet arbeidet med å etablere karbonfangstselskapet Carbon Centric.

  • Innen 2027 skal vi redusere eget C02-utslipp med 67 %
  • Vi har ambisjoner om å være klimanøytrale i 2030, og frem til 2027 (inneværende strategiperiode) har vi et delmål om å nå 2/3 av dette.

En viktig del av formålet til Østfold Energi er å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Lokalsamfunnene, hvor Østfold Energis virksomhet er lokalisert, nyter godt av skatt, avgifter, arbeidsplasser og andre økonomiske effekter. Les mer om vårt økonomiske bidrag

Mål mot 2027:

  • Bidra til å fjerne 100 000 tonn direkte CO2-utslipp hos andre
  • Bidra til >100 nye lokale arbeidsplasser
  • Være en samarbeidspartner i lokale prosjekter for barn og unge som fremmer bærekraft (mangfold, inkludering, miljø og klima)

Mål mot 2027:

  • Øke andelen kvinner til 35 % og jobbe med mangfold
  • Være den mest attraktive arbeidsplassen i vår bransje i våre regioner
  • Ha ingen skader med fravær