Klima, miljø og samfunn

Vårt oppdrag er å produsere fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn. Vi jobber for en trygg arbeidsplass for våre ansatte, ren energi til samfunnet og økt verdiskaping.

Slik jobber vi med bærekraft

Vår kjernevirksomhet – produksjon av fornybar energi – er vårt viktigste klimabidrag. Vi produserer om lag 2 prosent av Norges fornybare energiproduksjon. Dette gjør vi med vann, fjernvarme, sol og vind.

I 2020 startet vi et omfattende arbeid for å heve våre bærekraftsambisjoner. Det ble etablert en intern tverrfaglig prosjektgruppe som sammen med ledergruppen og styret vedtok klare retningslinjer for arbeidet videre. I 2021 har vi ansatt en bærekraftsansvarlig og startet arbeidet med en handlingsplan for virksomheten.

Selskapets bærekraftsarbeid er forankret i i øverste strateginivå: Konsernstrategi for 2022-2027

Strategien er basert på de tre pilarene økonomi, samfunn og klima og miljø. Vi jobber etter 11 av FNs bærekraftsmål, samtidig som vi anerkjenner alle.

 

Mer åpenhet og tydeligere mål

Det er en generell økning i oppmerksomhet på miljø, klima og bærekraft, samt hvordan vi driver virksomheten vår. Som selskap er vi bevisst på dette ved å møte nye krav og forventninger fra myndigheter, naboer, elveeierlag, miljøorganisasjoner, banker og forsikringsselskaper. Det forventes, i større grad enn tidligere, at vi er mer bevisste både på våre positive bidrag til og negative påvirkninger på samfunnet.

I tillegg forventes det høy grad av åpenhet, og vi har mål, planer og tiltak for alle disse områdene. Vi ønsker denne oppmerksomheten velkommen siden den hjelper oss alle til å bevege oss mot et mer bærekraftig samfunn. Vi anser vår virksomhet som bærekraftig hvis vi oppfyller visse miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske mål.

Vi har laget et veikart for hvordan vi kan nå våre bærekraftsmål innenfor disse tre dimensjonene. Vi tror at god styring av klima, miljø og bærekraft vil være avgjørende i all fremtidig næringsvirksomhet. For å være en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver må vi ta dette på alvor og vi ønsker å være i forkant.

Les mer i Års-og bærekraftsrapport 2022

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Grønt rammeverk i Østfold Energi

Likestillingsredegjørelse 2022

Våre innsatsområder:

Vi jobber for å redusere skadene i natur og miljø i både eksisterende og nye anlegg. For Østfold Energi er det viktig å ta hensyn til dette under utbygging og drift av anleggene. Det betyr at vi skal minimere naturinngrepene fra egen virksomhet og søke gode miljøløsninger i nye prosjekter og i drift av eksisterende anlegg.

Slik tar vi vare på Lærdalselva

Vårt fotavtrykk skapes på ulike nivå: Gjennom direkte utslipp fra forbruket i egen virksomhet, for eksempel utslipp fra egne biler (scope 1), energibruk i våre lokaler og kraftproduksjon (scope 2) og våre indirekte utslipp, som innkjøp hos våre leverandører (scope 3). Våre største utslipp fra avfallsforbrenningsanlegget i Rakkestad. Dette har også vært grunnlaget for at vi startet arbeidet med å etablere karbonfangstselskapet Carbon Centric.

  • Innen 2027 skal vi redusere eget C02-utslipp med 67 %
  • Vi har ambisjoner om å være klimanøytrale i 2030, og frem til 2027 (inneværende strategiperiode) har vi et delmål om å nå 2/3 av dette.

En viktig del av formålet til Østfold Energi er å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Lokalsamfunnene, hvor Østfold Energis virksomhet er lokalisert, nyter godt av skatt, avgifter, arbeidsplasser og andre økonomiske effekter. Les mer om vårt økonomiske bidrag

Mål mot 2027:

  • Bidra til å fjerne 100 000 tonn direkte CO2-utslipp hos andre
  • Bidra til >100 nye lokale arbeidsplasser
  • Være en samarbeidspartner i lokale prosjekter for barn og unge som fremmer bærekraft (mangfold, inkludering, miljø og klima)

Mål mot 2027:

  • Øke andelen kvinner til 35 % og jobbe med mangfold
  • Være den mest attraktive arbeidsplassen i vår bransje i våre regioner
  • Ha ingen skader med fravær