HMS

Som kraftprodusent har Østfold Energi en spesielt høy oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet.

HMS har høyeste prioritet i Østfold Energi, og selskapets overordnede HMS-mål er

 • ingen ulykker,
 • ingen alvorlige hendelser,
 • og ingen tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell.

Som kraftprodusent har Østfold Energi en spesielt høy oppmerksomhet på helse, miljø og sikkerhet. Sammen med samarbeidspartnere og leverandører skal vi følge alle lovbestemte krav og kontinuerlig forbedre prosesser, praksis og rutiner kontinuerlig.

Østfold Energi har også høyt fokus på et godt arbeidsmiljø som legger til rette for trivsel, arbeidsglede og motivasjon. Vi jobber derfor kontinuerlig med kompetanseutvikling, god ledelse og ikke minst et godt sosialt miljø. Våre årlige medarbeiderundersøkelser viser meget gode resultater, og er et viktig verktøy for å utvikle oss videre.

Våre ti HMS-prinsipper

 1. Målet vårt er ingen ulykker, alvorlige hendelser, tap eller skader på mennesker, miljø eller materiell.
 2. Alle er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.
 3. Ingen aktiviteter i Østfold Energi har prioritet over sikkerhet og vårt slagord er at Ingenting haster så mye at det ikke kan gjøres sikkert.
 4. Vi skal forebygge skader og ulykker gjennom god planlegging og tilrettelegging. Risikovurderinger og bruk av sikker jobb analyser (SJA) skal bidra til dette.
 5. Alle ansatte skal ha korrekt og tilstrekkelig opplæring i aktivitetene som skal utføres og i riktig bruk av verktøy og verneutstyr.
 6. Østfold Energi skal ha et arbeidsmiljø preget av trivsel, tillit, trygghet, tilhørighet og engasjement.
 7. Alle selskapets avdelinger skal utarbeide årlige mål for HMS-arbeidet. Det skal utarbeides handlingsplaner for de årlige HMS-målene.
 8. Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning gjennom kontinuerlig oppfølging av egen virksomhet.
 9. HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
 10. Alle avvik skal rapporteres, analyseres og nødvendige tiltak iverksettes for å unngå fremtidige uønskede hendelser.