Åpenhetsloven og Østfold Energi

1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Slik påvirker det Østfold Energi og våre leverandører.

Åpenhetslovens (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomhetene jobber med dette.

Østfold Energi er forpliktet til å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter. Østfold Energi motsetter seg moderne slaveri og enhver form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også knyttet til vår leverandørkjede.

Åpenhetsloven omfatter større virksomheter og pålegger disse virksomhetene plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Formålet her er å skaffe oversikt og analysere risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Dette er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

De 6 stegene i aktsomhetsvurderingen:

Steg 1: Forankre ansvarlighet.
Østfold Energi plikter å forankre ansvarlighet for åpenhetsloven i øverste ledd i virksomheten, og gjennomføre en gjennomgang av relevante interne og eksterne dokumenter for å sikre at loven er ivaretatt.

Steg 2: Kartlegg og vurder negativ påvirkning /skade
Østfold Energi gjennomfører fortløpende risikovurdering av egen virksomhet og leverandørkjede basert på industri, størrelse og geografisk tilstedeværelse.

Steg 3: Iverksett egnede tiltak – stans, forebygg eller reduser
Ved anbudsprosesser skal alle leverandører signere en leverandørerklæring for å sikre at de etterlever  grunnleggende krav til miljø, etiske og sosiale retningslinjer. Vi skal ha standardkontrakter med standardiserte kontraktsklausuler.

Steg 4: Overvåk
For høyrisikoleverandører som medfører en iboende risiko for brudd på menneskerettighetene, skal selskapet følge nøye med på identifisert risiko. Vi plikter ogsåå undersøke utfallet av de iverksatte tiltakene og vurdere behovet for å iverksette ytterligere tiltak.

Steg 5: Kommuniser
Selskapets årlige redegjørelse knyttet til åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger vil bli offentliggjort på nettsiden vår. Ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger vil vi også løpende oppdatere og offentligjøre dette på nettsiden.

Steg 6: Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting
Dersom vi mottar en avviksmelding skal vi iverksette våre prosedyrer og håndtere disse i henhold til interne føringer.

Informasjonsplikt

Etter åpenhetsloven kan enhver person etterspørre informasjon om hvordan Østfold Energi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser (aktsomhetsvurdering).

Ut fra loven kan vi avslå følgende krav om informasjon hvis :

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den/de opplysningene angår

Retten til informasjon om faktiske negative virkninger på grunnleggende menneskerettigheter som Østfold Energi er kjent med, gjelder uavhengig av begrensningene i avsnittet ovenfor.

Krav kan også avslås hvis de er i konflikt med forsyningsforskriften, kraftberedskapsforskiften, personopplysningsloven og sikkerhetsloven.

Behandlingen av informasjonskrav skal skje etter kravene i Åpenhetsloven. Opplysningene skal gis skriftlig og skal være tilstrekkelige og forståelige.

Østfold Energi skal gi informasjon innen rimelig tid og senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt. Hvis den forespurte informasjonen eller typen informasjon gjør det uforholdsmessig belastende å svare på forespørselen om informasjon innen tre uker, skal informasjonen oppgis innen to måneder etter at forespørselen ble mottatt. Østfold Energi skal da, senest tre uker etter at forespørselen om informasjon ble mottatt, informere den som ber om informasjon om forlengelsen av fristen, årsakene til forlengelsen og når informasjonen kan forventes.

Dersom Østfold Energi avslår en anmodning om informasjon, skal selskapet informere om det rettslige grunnlaget for nektelsen, retten og fristen på tre uker for å kreve en nærmere begrunnelse for nektelsen og at Forbrukertilsynet er tilsyns- og veiledningsorganet.

Les mer om loven her