Østfold Energi tilførte samfunnet 2,6 milliarder kroner i form av utbytte, skatter og avgifter. Verdiene går blant annet til å finansiere skole, helse og andre viktige tjenester i kommunene.

Figuren under viser hvordan alle verdiene ble fordelt i 2022.

 

Tall i MNOK. Fra samfunnsregnskapet, inkludert MVA.

 

 

Eierne

Eierne våre er Viken fylkeskommune (45 %) og alle kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune (55 %). En stor andel av verdiskapingen vår går tilbake til samfunnet der vi lever og bor. Eierne våre får 65 prosent av overskuddet til selskapet. I 2022 utgjorde det 387 millioner kroner. Det er verdier som er med på å finansiere viktige velferdstjenester, som skole, barnehage og sykehjem.

Skatt og avgifter til det offentlige

Som kraftprodusent bidrar vi med mye skatt. Skattene går til både stat, fylke og kommuner. Vi betaler naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift, grunnrenteskatt og vanlig selskapsskatt. Dette er verdier som er med på å finansiere den norske velferden.

Investeringer i selskapet

35 prosent av overskuddet går til vekst og utvikling i selskapet. Dette gjelder både oppgraderinger av produksjonsanlegg, og investeringer i ny fornybar produksjon. I 2022 investerte vi totalt 251 millioner kroner. Oppgraderingen av Brekke kraftverk og utbyggingen av elva Mørkedøla er eksempler på store investeringer vi gjør i vannkraften. Vi investerer også i nye selskaper som birdra til flere lokale arbeidsplasser og grønn omstilling.

Leverandører

Østfold Energi er en liten organisasjon, som bruker lokale leverandører i våre prosjekter, særlig knyttet til utbygging og vedlikehold av vannkraftvirksomheten. Her bidrar vi til å skape verdier og vekst i de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Ansatte

Lønn og andre personalkostnader til selskapets 58 ansatte. Østfold Energi har som strategi å skape flere arbeidsplasser, som vil skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Finansinstitusjoner

Kraftproduksjon krever store investeringer. Vi betaler renter på lån til finansinstitusjoner.

Vil du vite mer om Østfold Energi og vår verdiskaping? Se Års- og bærekraftsrapport for 2022


Les flere nyheter