Tekst: Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.


Norge har normalt overskudd av kraft, men økt behov vil om få år gi oss et kraftunderskudd.

I vår region, Østfold, Akershus og Oslo, har vi allerede i dag et betydelig kraftunderskudd. Fram mot 2030 vil kraftforbruket øke minst fem ganger mer enn forventet ny produksjon. Det kommer fram i Kraftløftet, et bredt initiativ fra regjeringen, NHO og LO for å sikre tilgang på nok kraft.

Mangel på nett og kraft betyr høyere strømpriser for innbyggere, svekket konkurransekraft for eksisterende industri og mulig tap av arbeidsplasser. Ikke minst vil det bli mer krevende å etablere ny industri og nye grønne arbeidsplasser.

I tillegg vil mangel på fornybar kraft bidra til at vi ikke klarer å levere på klimamålene. Vi trenger derfor mer nett og mer kraft nå!

Østfold Energi har sett på hvilke muligheter vi har for ny kraftproduksjon i Østfold. Med nasjonale mål om 40 TWh økt kraftproduksjon innen 2030 bør Østfold-samfunnet kunne bidra med 2,5 TWh. Dette innebærer kraftproduksjonen fra nesten tre Sarpefosser.

Vi har ikke tre nye Sarpefosser tilgjengelig, så hvor kan denne energien realistisk sett komme fra?

Vannkraften i Glomma har tradisjonelt vært kilden for kraft i Østfold. De eksisterende vannkraftressursene er nå i stor grad utnyttet. Hafslund E-CO har planer om enkelte utvidelser i Askim-kraftverkene og i Sarpefossen. Et optimistisk anslag er at utvidelser og opprusting av eksisterende anlegg vil kunne gi 0,5 TWh økt vannkraftproduksjon. Dette er et lite, men dog viktig bidrag.

Østfold har et betydelig potensial for vindkraftproduksjon. Moderne vindturbiner gir stor energiproduksjon og kan bygges på en måte hvor vi tar hensyn til natur og biologisk mangfold. Èn moderne vindturbin produserer nesten like mye kraft som hele Brekke kraftverk i Halden. 65 moderne vindturbiner i Østfold vil kunne bidra med 1,5 TWh fornybar kostnadseffektivenergi i Østfold. Dette vil være et betydelig bidrag til vårt energibehov.

Solkraft er godt egnet i Østfold, med gode solforhold og mye flatt areal. Bygger vi ut 0,5 TWh solkraftproduksjon vil det kreve et areal på cirka 7000 mål. Noe av dette kan bygges på områder som ligger litt brakk. Noe kan også installeres på tak, som vil redusere arealbehovet og er både en rask og lite kontroversiell løsning. Solkraft kan bygges fort, det er lite synlig, støyer ikke- og kan plasseres der det trengs.

Oppsummert har vi i Østfold muligheter for å øke kraftproduksjonen vår med om lag 2,5 TWh fra vannkraft, vindkraft og solkraft innen 2030. Dette er ambisiøst, men bør være mulig og vil være et svært viktig og kritisk bidrag til å møte etterspørselen som vi vet kommer. Etter 2030 kan vi håpe på bidrag også fra havvind og kanskje nye kilder som kjernekraft.

En kraftutbygging i denne størrelsesorden vil være krevende. Her er vi helt avhengig av en god og faktabasert dialog mellom innbyggere, politikere, lokal industri og energiselskaper. Vi må ta gode nok hensyn til lokale interesser, naturvern og landskapspåvirkning, slik at vi samlet sett finner de beste løsningene.

Sikker energitilgang er et fundamentalt behov for samfunnet. Nå må vi gå sammen og snu alle steiner og ta ansvar for at også kommende generasjoner skal ha sikker tilgang til kraft til en fornuftig pris.

 


Les flere nyheter