Østfold Energis resultat for første halvår 2018 endte på 68 millioner kroner, mot ni millioner kroner året før.

Resultatsøkningen skyldes økte kraftpriser, effektiv drift og høy tilgjengelighet ved anleggene. Driftsresultatet endte på 156 millioner kroner, mot 118 millioner kroner samme periode i 2017.

Bedre kraftpriser ga omsetningsvekst
Selskapets driftsinntekter var på 345 millioner kroner, mot 284 millioner kroner i 2017, en økning på 22 prosent. Omsetningsøkningen knyttes til økte kraftpriser samt noe høyere produksjon i selskapets heleide kraftverk. Samlet produksjonsnivå i konsernet er 5 prosent lavere enn samme periode i fjor.

Området vannkraft har hatt god produksjon og leverer et driftresultat som er 41 prosent bedre i forhold til første halvår 2017. Oppnådd salgspris ble 326 kr/MWh, mot 269 kr/MWh i 2017, en økning på 21 prosent. Området varme bedret driftresultatet med over 50 prosent, som skyldes en kombinasjon av økte priser og noe økt volum.


God drift og produksjon på anleggene

Østfold Energis driftsresultat endte på 156 millioner kroner, mot 118 millioner kroner første halvår i fjor.

-Vi har hatt god drift og god produksjon ved anleggene våre og vi er tilfredse med at kraftprisene har økt betydelig i perioden. Vi ser en bedring i både driftsresultatet innen finansposter og resultat før skatt målt mot fjoråret. Vi har en høy skattekostnad på over 100 millioner kroner i perioden, men leverer likevel et godt resultat i første halvår, sier administrerende direktør Oddmund Kroken.

Tilknyttede selskaper og felleskontollert virksomhet bidro samlet sett med en resultateffekt på 24 milioner kroner, mot 10 millioner krober i fjor. Zephyrs vellykkede prosjektutviklingsaktivitet innen vind med tilhørende salg av aksjene i Guleslettene Vindkraft er hovedårsaken til den positive resultatandelen.

Den samlede energiproduksjonen ble totalt 1168 GWh (millioner kilowattimer). Dette volumet tilsvarer om lag 1,5 prosent av Norges fornybare kraftproduksjon.

Ny strategi og resultatforbedringer
Selskapets strategi er knyttet til følgende to pilarer: fortsatt resultatforbedringer i eksisterende virksomhet og å skape nye verdier gjennom vekst basert på selskapets kompetanse. Resultatforbedringsprogammet LØFT 2020+ er godt i gang og en rekke kostnadsreduserende tiltak er allerede iverksatt. I 2020 skal dette programmet gi en årlig besparelse på 28 millioner kroner.


Økning i kraftprisen
Etter flere år med fall i kraftprisene har prisnivået økt betydelig det siste året. Prisprognosene fremover er også positive.
-All virksomheten vår er direkte knyttet opp til kraftprisutviklingen, og vi gleder oss over økte kraftpriser og positive prisutsikter fremover. Men, det er viktig å bemerke at det er stor usikkerhet knyttet til fremtidig kraftpris og denne usikkerheten må vi ta med i våre planer, sier Kroken.                                                                                                                             

Investerte for 13 millioner kroner 
Selskapet gjennomførte investeringer for 13 millioner kroner i første halvår 2018. Hovedtyngden av investeringene er knyttet til vedlikehold av eksisterende anlegg.


Les flere nyheter